Historisk arkiv

Nytt helhetlig regelverk for HMS i petroleumsvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Ny rammeforskrift om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for petroleumsvirksomheten vil gjelde på kontinentalsokkelen og for nærmere bestemte petroleumslandanlegg. Formålet er å få en mer helhetlig regulering av hele petroleumsvirksomheten.

Rammeforskriften ble fastsatt i statsråd 12. februar.

Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet har i fellesskap arbeidet med et nytt helhetlig regelverk for virksomheten til havs og på land. Rammeforskriften er en av flere forskrifter om helse, miljø- og sikkerhet (HMS) for petroleumsvirksomheten.

–En felles rammeforskrift for petroleumsvirksomheten vil kunne møte utviklingen med en stadig sterkere integrering av virksomheten til havs og på land, på en bedre måte, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Utfyllende forskrifter til rammeforskriften vil om kort tid bli fastsatt i fellesskap mellom Petroleumstilsynet, Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Mattilsynet og Klima- og forurensningsdirektoratet.  

Det nye forskriftsverket vil i sin helhet tre i kraft 1. januar 2011.