Historisk arkiv

"Raskere tilbake" ikke bra nok

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Den første evalueringen av ”Raskere tilbake” viser at prosjektet ikke har svart til forventningene. Det sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

På oppdrag fra Arbeidsdepartementet har Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) evaluert ordningen ”Raskere tilbake”. Ordningen skal bidra til at sykemeldte kommer raskere tilbake i jobb enn hva de ellers hadde gjort, og dermed redusere sykefraværet.

  

Liten effekt på fravær

Evalueringen viser at det ikke er grunnlag for å trekke klare konklusjoner om effekten tiltaket har på sykefraværet. I følge SNFs beregninger har ”Raskere tilbake” samlet sett ikke vært noen suksess i økonomisk forstand. Årsaken er at reduksjonen i sykefraværet pr. arbeidstaker som man kjøper behandling til, i gjennomsnitt er på kun 4,3 dager. ”Raskere tilbake” har kostet 2,1 milliarder kroner i perioden 2007-2009.

– Vi har fått en evaluering som viser at ”Raskere tilbake” ikke virker slik vi ønsket og forutsatte. Den konklusjonen kan vi ikke løpe fra, selv om evalueringen ikke nødvendigvis gir svar på alle sider ved ordningen. Vi vil se på hva som kan gjøres med ordningen før vi bestemmer oss for om den skal videreføres eller avvikles, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Departementet understreker at det er visse metodiske utfordringer ved rapporten. Analyseopplegget fanger blant annet ikke opp den samlede verdien som sykemeldte har av rask behandling.

 

Mer informasjon

Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester - delrapport 3 av Tor Helge Holmås og Egil Kjerstad. SNF-rapport nr. 7/2010.

Mer om "Raskere tilbake"