Historisk arkiv

Historisk arkiv

Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

For første gang blir det lagt fram en melding til Stortinget om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv.

For første gang blir det lagt fram en melding til Stortinget om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv.  

– Med meldingen ”Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv” ønsker vi både å gi en grundig tilstandsbeskrivelse og invitere Stortinget til en drøfting om grunnleggende forhold og utfordringer i arbeidslivet, sier statsminister Jens Stoltenberg.  

Meldingen dokumenterer at arbeidsforholdene er gode for det store flertallet, men to hovedutfordringer peker seg ut:

  • Enkelte bransjer er preget av uakseptable arbeidsforhold. 
  • Enkelte bransjer har høyt sykefravær og mange som blir uføretrygdet. 

– Regjeringens svar er systematisk arbeid sammen med partene i arbeidslivet for å sikre at intensjonene i arbeidsmiljøloven og avtalen om Inkluderende arbeidsliv oppfylles. En videre utvikling av bransjerettet samarbeid, slik vi har startet sammen med partene innen renholdsbransjen, står sentralt, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.   

Norge har lyktes bedre enn mange andre land i å holde arbeidsledigheten lav og sysselsettingen høy. For å kunne løse de store oppgavene velferdssamfunnet vårt står overfor i årene som kommer, må flest mulig jobbe.  

– Et godt organisert arbeidsliv og et godt arbeidsmiljø er bra for den enkelte arbeidstaker, men er også en forutsetning for en sunn økonomi og et vekstkraftig næringsliv. Myndighetenes samarbeid med partene er hjørnesteinen i det gode arbeidslivet vi har i Norge og nøkkelen til å løse de utfordringene vi står overfor, sier Stoltenberg.    

Regjeringen vil styrke kampen mot alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet, og varsler en bred utredning av hvilke konsekvenser alvorlige brudd på arbeidsmiljøregelverket skal ha og om det bør gjøres endringer. 

– Kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet må intensiveres, og vi vil styrke Arbeidstilsynets virkemidler på flere områder, sier Bjurstrøm. 

I tillegg setter regjeringen inn et krafttak mot ufrivillig deltid. Regjeringen fremmer blant annet følgende tiltak:

  • En bred og helhetlig utredning av håndhevingen av alvorlige brudd på arbeidsmiljøregelverket. 
  • En høring om et forslag om å vurdere å innføre lovbruddsgebyr for brudd på arbeidsmiljøregelverket blir sendt ut på høring.
  • En høring om et forslag om å gi Arbeidstilsynet tilsynskompetanse etter forskrift om lønns- og arbeidskontrakter i offentlige kontrakter.
  • Det blir vurdert å gi tilsynsorganene en mer formalisert rolle i kartleggingen av om det er grunnlag for allmenngjøring av lønnsvilkårene i en bransje.
  • Et høringsnotat der det blir vurdert å innføre et utvidet HMS-ansvar i konsern- og franchiseforhold.

Regjeringen vil også framover ha en aktiv holdning til arbeidslivsområdet og vil løpende vurdere behov for nye tiltak.

 

Mer informasjon