Historisk arkiv

Arbeidsdepartementet

Foreslår milliongebyr mot alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen sender ut på høring et forslag om å innføre overtredelsesgebyr mot alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Gebyrene ilegges av Arbeidstilsynet og kan settes opp til 15 G (1 180 000 kr) millioner kroner for grov arbeidsmiljøkriminalitet.

– Vi har hovedsakelig et godt fungerende arbeidsliv i Norge, men vi har en utfordring i enkelte bransjer. Overtredelsesgebyrene vil være et viktig virkemiddel i kampen mot sosial dumping, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Departementet foreslår at arbeidsmiljømyndighetene får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på både arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og utlendingsloven, i tillegg til forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

I vurderingen av om man skal ilegge gebyr skal det legges vekt på en rekke momenter, blant annet graden av skyld, fare for gjentakelse og om overtrederen har oppnådd noen fordeler ved å bryte loven. Dette vil sikre rimelig forhold mellom overtredelse og reaksjon.

Det vil være klagemuligheter ved at gebyrvedtak kan påklages til overordnet myndighet. Vedtaket vil også kunne prøves for domsstolene.

Regelendringene ble varslet i arbeidslivsmeldingen, som ble lagt fram i høst. I høringen fremmes det også forslag om å gi Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.  Høringsfristen er 30. mars 2012.

Les høringsbrev og høringsnotat her