Historisk arkiv

Ny jobbstrategi skal få flere med funksjonsnedsettelser i arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Mange med nedsatt funksjonsevne møter store utfordringer når de skal ut i arbeidslivet. – Med jobbstrategien setter regjeringen inn helt nye tiltak for å få flere i jobb og færre på stønad, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Bilde av Jobbstrategiens forsideGjennom IA-arbeidet har regjeringen hatt som mål å øke sysselsettingen blant personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er ikke nådd. 78 000 funksjonshemmede som ikke er sysselsatt sier at de ønsker arbeid (SSB 2. kvartal 2011). 22 000 av dem var under 30 år.

– Det er en tragedie for den enkelte og dyrt for samfunnet når mennesker blir uføre i ung alder. Vi må gjøre alt vi kan for at færrest mulig havner i den situasjonen. Derfor er strategien spesielt rettet mot unge med nedsatt funksjonsevne som er under 30 år, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Overgangen mellom utdanning og arbeid er høyt prioritert i strategien. Gjennom jobbstrategien vil Regjeringen redusere barrierer som kan gjøre det vanskelig for funksjonshemmede å komme i jobb.

– For å nå målene i den samlede politikken for personer med funksjonsnedsettelser, er tiltak for mer likestilling i arbeidslivet noe av det aller viktigste. Strategien er en god ramme for dette, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

 

De viktigste tiltakene i 2012:

 • Regjeringen vil styrke den arbeidsrettede innsatsen, og knytter 500 tiltaksplasser i 2012 til jobbstrategien. 
   
 • Regjeringen foreslår å bevilge 25 mill. kroner til et nytt forsøk med tilretteleggingstilskudd til arbeidsgiver, som er tilpasset målgruppen i strategien. Tilskuddet skal dekke dokumenterte utgifter ved tilrettelegging av arbeidsplassen.
   
 • For å sikre god oppfølging av jobbstrategien kreves personell som kan jobbe målrettet med denne. Det opprettes derfor egne prosjektleder- eller koordinatorstillinger i hvert fylke, og i Arbeids og velferdsdirektoratet. Behovs- og arbeidsevnevurderinger vil være en viktig oppgave for disse.
   
 • Videre opprettes arbeidslivscoacher i hvert fylke, som blant annet skal støtte arbeidsgivere som møter utfordringer knyttet til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne.
   
 • Allerede i dag har vi en forsøksordning der personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser får hjelp av en assistent som gjør det praktisk mulig for den enkelte å fungere i arbeidslivet. I 2012 styrkes ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet med 10 mill. kroner. 

  

Mer informasjon