Historisk arkiv

Historisk arkiv

Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Nye regler om oppfølging av sykmeldte innebærer endringer både for den som er syk, for arbeidsgivere og for legene. Kravene om tidligere og tettere oppfølging skjerpes. Det gjør også reaksjonene overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet.

Nye regler om oppfølging av sykmeldte innebærer endringer både for den som er syk, for arbeidsgivere og for legene. Kravene om tidligere og tettere oppfølging skjerpes. Det gjør også reaksjonene overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet.

- Vi vet at tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte og bedre samarbeid mellom alle berørte parter er avgjørende for å få sykmeldte raskere tilbake i jobb, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

De viktigste endringene er:

  • Oppfølgingsplan skal være klar senest innen fire uker
  • Dialogmøte skal være gjennomført innen sju uker
  • Sanksjoner for manglende oppfølging

- Noen er så syke at de ikke skal være på jobben, men mange kan delta litt dersom arbeidsoppgavene legges til rette. Slik tilrettelegging forutsetter et godt samarbeid mellom ansatt, arbeidsgiver og lege. Oppfølgingsplanen og dialogmøtene er verktøy for å få dette til, sier statsråden.

Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig tilrettelegging slik at en sykmeldt arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid helt eller delvis så raskt som mulig. Manglende oppfølging fra arbeidsgiver kan sanksjoneres med gebyr. På samme måte kan lege/sykmelder ilegges gebyr ved uteblivelse fra dialogmøter. Arbeidstaker kan miste retten til sykepenger dersom vedkommende ikke medvirker i oppfølgingsarbeidet. Både arbeidsgiver og arbeidstaker vil bli varslet før sanksjon iverksettes.

- Målet er ikke å straffe, men å få innarbeidet en oppfølgingskultur hvor de ulike aktørenes oppgaver i sykefraværsarbeidet løses som forutsatt, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

Les mer under Inkluderende arbeidsliv -> Nye sykefraværsregler fra 1. juli