Historisk arkiv

Regjeringen vil innlemme vikarbyrådirektivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen vil meddele EU at vikarbyrådirektivet kan innlemmes i EØS-avtalen. Direktivet innebærer et prinsipp om likebehandling mellom vikarbyråansatte og ansatte hos innleier. Samtidig varsler regjeringen en tiltakspakke for å sikre reell likebehandling og en mer seriøs vikarbyråbransje.

– Dette er et direktiv som vil gi vikarbyråansatte like gode lønns- og arbeidsvilkår når de er innleid som om de er ansatt hos innleier. Det er bra for norsk arbeidsliv. Jeg ser ingen grunn til at direktivet skal føre til at det blir flere vikarer. Faste stillinger skal fortsatt være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og direktivet innebærer ingen liberalisering  av arbeidsmiljøloven, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Norge vil legge fram en erklæring i EØS-komiteen som understreker vårt syn at vi kan beholde innleiereglene i arbeidsmiljøloven. Dette vil også være en klar markering av vår ambisjon og intensjon om at faste og direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.
 
Direktivet vil i løpet av kort tid bli fulgt opp med en kraftig tiltakspakke som skal sikre at likebehandlingen blir reell. Blant annet vil den som bruker vikarbyrå være solidarisk ansvarlig for vikarenes lønn, og de vil ha plikt til å drøfte innleie med tillitsvalgte.

– Dette er tiltak fagbevegelsen har vært opptatt av, og som jeg har stor tro på vil virke. Med gjennomføring av direktivet og de oppfølgingstiltakene vi nå arbeider med, tar regjeringen et krafttak for å bedre vilkårene for de ansatte i bemanningsbransjen i Norge, sier Bjurstrøm.

Det forventes at EØS-komiteen kan fatte et vedtak om innlemming av vikarbyrådirektivet i norsk rett før sommeren.

Les mer om vikarbyrådirektivet