Historisk arkiv

Yrkesskadereform

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen vil erstatte dagens to ordninger for yrkesskader med én tidsriktig arbeidsskadeforsikring. Det foreslås også endringer i yrkessykdomsregelverket for å tilpasse dette til dagens arbeidsliv.

– Forslaget innebærer en klar forenkling i forhold til dagens to-sporede system, som av mange oppleves som komplisert og uoversiktlig. Vi legger dessuten opp til en sterkere involvering av partene i arbeidslivet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

I dag må en yrkesskadet person forholde seg til to ulike regelverk og behandling av saken sin i to administrative løp. Enkelte har opplevd å få erstatning i en av ordningene, men avslag i den andre.

– At man kan oppleve dette som urimelig har jeg forståelse for, og det gjør vi noe med nå, sier statsråden.

Hovedtrekkene i forslaget til en ny yrkesskadeordning er lagt fram i Revidert Nasjonalbudsjett for 2012. Forslaget innebærer overgang til ett regelverk, hvor en nyopprettet arbeidsskadeenhet skal avgjøre krav om erstatning. Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag våren 2013.

Systemet med en yrkessykdomsliste videreføres, men med en unntaksregel som innebærer at sykdommer som ikke er oppført på listen likevel vil kunne godkjennes som yrkessykdom etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. I tillegg etableres det et system med mulighet for løpende revisjon av yrkessykdomslisten, hvor også partene i arbeidslivet vil ha en viktig rolle gjennom deltagelse i et nytt, fast yrkessykdomsutvalg.

– Forslaget vil trygge de yrkesskaddes rettigheter, skape tidsmessige regler for yrkessykdommer med positive likestillingsvirkninger og samtidig holde kostnadene for arbeidsgiverne innenfor forsvarlige rammer, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.