Historisk arkiv

Bedre mulighet til arbeid og en aktiv hverdag for personer med funksjonsnedsettelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke ulike tiltak for personer med funksjonsnedsettelser med 51 millioner kroner. – Dette vil gjøre det enklere for denne gruppen både å være i arbeid og å ha en aktiv fritid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Regjeringen foreslår å styrke ulike tiltak for personer med funksjonsnedsettelser med 51 millioner kroner.
– Dette vil gjøre det enklere for denne gruppen både å være i arbeid og å ha en aktiv fritid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Regjeringen foreslår at forsøksordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet gjøres permanent fra 2014. Dette vil inkludere arbeidstakere som har omfattende fysiske funksjonsnedsettelser i ordinært arbeidsliv. Forsøksordningen innebærer at en lønnet assistent bistår med hjelp til praktiske gjøremål i arbeidshverdagen. Funksjonsassistanse foreslås utvidet til også å omfatte ledsaging av blinde og svaksynte i arbeidssituasjonen. Utvidelsen vil være en vesentlig styrking av virkemiddelapparatet for å inkludere denne gruppen i ordinært arbeidsliv, og derfor foreslår Regjeringen å øke bevilgningen med 6 millioner kroner i 2014.

Regjeringen foreslår også å styrke tolketjenesten for døve, hørselshemmede og døvblinde med 20 millioner kroner i 2014. Dette er en videreføring av styrkingen av tolketjenesten med 8,3 millioner kroner i Revidert nasjonalbudsjett 2013. Midlene skal blant annet brukes til å ansette flere tolker. Regjeringen vil sette i gang et ettårig pilotprosjekt i tolketjenesten, der kostnader knyttet til gjennomføringen av tolkeoppdrag også for fast ansatte tolker kan belastes over folketrygden. Formålet med prosjektet er å undersøke om dette vil gi en bedre utnyttelse av de samlede tolkeressursene og dermed en ytterligere utvidelse av tolketilbudet. 

Regjeringen foreslår videre å innføre en rammestyrt ordning til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i sportsaktiviteter. Personer under 26 år kan i dag få dekket slike aktivitetshjelpemidler. Å innføre en ordning også for dem over 26 år vil kunne bidra til økt fysisk aktivitet og bedre helse for denne brukergruppen. Kriterier for ordningen vil bli drøftet med brukerorganisasjonene før de blir fastsatt. Rammen for ordningen i 2014 er 25 millioner kroner, og ordningen vil gjelde fra 1. juli 2014. Helårseffekten av dette tiltaket vil være 50 millioner kroner.