Historisk arkiv

Forsterker innsatsen for arbeid og psykisk helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Pressemelding

Arbeidsdepartementet legger i dag sammen med Helse- og omsorgsdepartementet fram en egen oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse. Gjennom 33 ulike tiltak videreføres og videreutvikles arbeidet som er lagt ned i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse.

Les oppfølgingsplanen

Arbeidsdepartementets satsing omfatter 230 millioner kroner. Helsedepartementets satsing omfatter 51 millioner kroner. Regjeringens satsing er økt med 20 millioner. Innsatsen er utvidet med tiltak innenfor Kunnskapsdepartementets ansvarsområde.

Flertallet av personer med en psykisk lidelse er i arbeid. Samtidig er psykiske helseproblemer årsak til en stadig større andel av sykefravær og uførepensjonering. 

- Vi ser at å komme tilbake i jobb tidlig kan bidra til at folk blir fortere friskere. Med denne oppfølgingsplanen viser vi at vi ser psykisk helse, arbeid og kunnskap mer i sammenheng. Det er særlig viktig å rette innsats mot barn og ungdom. Målet er at alle med psykiske helseproblemer skal kunne leve verdige liv, gjennomføre utdanning og seinere delta i arbeidslivet, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. 

- Vi vet at det å være i arbeid bidrar til god helse. Samtidig vet vi at en psykisk lidelse trolig vil ramme annenhver av oss. Derfor er det viktig at personer som opplever problemer får rask hjelp. Å få flere raskere tilbake i arbeid vil både være bra for den enkeltes helse og livskvalitet, og det vil være bra for samfunnet som får økt tilgang til verdifull arbeidskraft, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Oppfølgingsplanen skal bidra til å samordne bistand fra arbeids- og velferdssektoren og helse- og omsorgsektoren. Rask psykisk helsehjelp, kombinert med arbeidsrettet oppfølging med sikte på ansettelse i ordinært arbeidsliv er en viktig del av dette. Forsøkene med individuell jobbstøtte, Senter for jobbmestring og Jobbmestrende oppfølging er eksempler på denne typen samarbeid.