Forsiden

Historisk arkiv

Tiltak mot ulovlig innleie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram lovforslag som har som formål å forebygge og begrense ulovlig innleie av arbeidskraft.

– Selv om arbeidsmiljøet er godt i de fleste norske virksomheter, har vi utfordringer og må hele tiden utvikle nye tiltak for å begrense sosial dumping. Derfor gir vi nå Arbeidstilsynet flere virkemidler for å slå ned på de som bryter lover og regler. Vi vil også gi fagforeningene bedre virkemidler til å spille den viktige rollen de har i dette arbeidet, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.  

Lovproposisjonen, som ble fremmet i statsråd 15. mars, omfatter  flere forslag som vil bidra til styrket håndheving av arbeidsmiljølovgivningen, blant annet: 

  • Søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie. I dag må den innleide selv forfølge brudd, noe som kan være vanskelig. Søksmålsrett for fagforeninger kan bidra til bedre etterlevelse, og til at flere ulovlig innleide får fast ansettelse/erstatning. Fagforeningen som skal reise søksmål må ha medlemmer i innleievirksomheten.

 

  • Utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet på innleieområdet, nærmere bestemt ved innleie på grunnlag av avtale med tillitsvalgte. Virksomheten skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at den er bundet av tariffavtale og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i bestemmelsen.

 

  • Innføring av overtredelsesgebyr ved brudd på arbeidsmiljøregelverket. Arbeidstilsynet vil på denne måten kunne gi bedrifter som gjør seg skyldig i brudd på regelverket en merkbar økonomisk reaksjon. Dette vil ha en god preventiv effekt som sikrer bedre etterlevelse av regelverket.

Prop. 83 L (2012-2013)

Prop. 83 L (2012-2013) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid)