Historisk arkiv

Økt bidragsforskott for barn over 11 år i lavinntektsfamilier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bidragsforskottet med 4 320 kroner per år til barn over 11 år av foreldre som har lav inntekt. Styrkingen av ordningen vil koste 28 millioner kroner netto per år.

Regjeringen foreslår å øke bidragsforskottet med 4 320 kroner per år til barn over 11 år av foreldre som har lav inntekt. Styrkingen av ordningen vil koste 28 millioner kroner netto per år.

– Tiltaket vil styrke økonomien til enslige forsørgere med de laveste inntektene, og det vil hjelpe de barna som trenger det mest, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Om lag 16 500 barn vil kunne få økt bidragsforskott som følge av endringen. I dag mottar disse barna 1 440 kroner per måned, mens ytelsen nå foreslås økt til 1 800 kroner per måned.

Bakgrunnen for forslaget er at barn koster mer å forsørge etter hvert som de blir eldre. Dette tas det hensyn til ved fastsettelse av underholdsbidrag fra den bidragspliktige forelderen. Bidragsforskottet utgjør imidlertid samme beløp uansett alderstrinn. Dette foreslås nå endret, med virkning fra 1. juli 2014. For 2014 vil dette innebære at bidragsforskottsordningen styrkes med 14 millioner kroner.

Bidragsforskott er en statlig ytelse som utbetales til enslige forsørgere med daglig omsorg for barn under 18 år, når den bidragspliktige ikke betaler bidraget i tide eller ikke har evne til å betale. 

Forskottet er inntektsprøvd og inndelt i tre nivåer etter mottakerens inntekt. Økningen i bidragsforskottet vil gjelde enslige forsørgere som har ansvar for barn over 11 år og som får forskott etter den høyeste satsen, det vil si at de har en årsinntekt på under 235 101 kroner.