Historisk arkiv

Regjeringen styrker innsatsen for et seriøst og sikkert arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 12 millioner kroner for å bedre forholdene for personer som er nye i arbeidslivet. Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet styrkes med i alt 4 millioner kroner for å øke kunnskapen og oppfølgingen av kjemisk eksponering i norsk arbeidsliv.

– Regjeringen har lagt fram en bred tiltakspakke for å bedre forholdene for utsatte arbeidstakere i norsk arbeidsliv, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Innsatsen for å bedre forholdene for nye i arbeidslivet skal rettes mot flere grupper: Unge som nettopp har begynt i sin første jobb, unge som begynner i arbeid i forbindelse med utdanning og utenlandske arbeidstakere uten arbeidserfaring fra Norge. Disse har ofte lite kunnskap om reglene rundt helse, miljø og sikkerhet. De kjenner for dårlig til sine rettigheter og plikter i arbeidslivet, de får ofte dårlig opplæring og dårligere arbeidsbetingelser enn andre.

Styrkingen av Arbeidstilsynet er en videreføring av styrkingen i Revidert nasjonalbudsjett 2013.

– Nye arbeidstakere i norsk arbeidsliv skal oppleve trygge og anstendige arbeidsforhold. Det betyr blant annet at sikkerheten og kjennskapet til regelverket må økes. Arbeidstilsynet skal gjennomføre en særlig innsats overfor denne gruppen, varsler arbeidsministeren.

Helsefare som følge av kjemisk eksponering er et betydelig problem i norsk arbeidsliv. Et stort antall nye kjemikalier kommer stadig til, eksempelvis knyttet til nanoteknologi, og det er fortsatt bare en liten andel av alle eksisterende kjemikalier som er risikovurdert på en god nok måte.