Historisk arkiv

Arbeidsdepartementet

TBU: 4 prosent lønnsvekst i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013 - foreløpig rapport. Fullstendig rapport offentliggjøres senere.

Last ned foreløpig rapport:

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013. Foreløpig rapport

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2012 til 2013. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal økonomi og norsk økonomi. Rapporten bygger delvis på foreløpig statistikk og anslag for 2012. Deler av rapporten vil derfor bli oppdatert i slutten av mars/begynnelsen av april, og supplert med tall for lønnsutviklingen for kvinner og menn og lønn etter utdanning.

Hovedpunkter i rapporten

Beregningsutvalget legger til grunn at den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2011 til 2012 for lønnstakere under ett var 4 prosent. For ansatte i de største forhandlingsområdene anslår utvalget også veksten til 4 prosent.  I 2012 var det mindre forskjeller i lønnsveksten mellom de store forhandlingsområdene enn i 2011. Lønnsveksten i 2012 varierte mellom 3,0 og 4,2 prosent.

Lønnsoverhenget til 2013 anslås i gjennomsnitt til 1¾ prosent for ansatte i de største forhandlingsområdene, mot 1,0 prosent til 2012. Anslagene til 2013 varierer fra 0,7 prosent for ansatte i Virke-bedrifter i varehandel til 2½ prosent for ansatte i kommunene.

Reallønn etter skatt for en lønnstaker med gjennomsnittlig årslønn anslås å ha økt med 3,2 prosent fra 2011 til 2012, mot 2,9 prosent året før. Lavere prisvekst i 2012 enn i 2011 trakk veksten i reallønn etter skatt opp, mens litt lavere lønnsvekst trakk ned.   

Utvalget anslår en gjennomsnittlig konsumprisvekst på om lag 1,5 prosent fra 2012 til 2013. I 2012 var prisveksten 0,8 prosent. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2013 er blant annet knyttet til utviklingen i energiprisene, som ofte svinger sterkt gjennom året. Det er også stor usikkerhet knyttet til kronekursen, samt utviklingen i oljeprisen.

Utviklingen i konkurranseevnen belyses av Beregningsutvalget gjennom flere tallfestede indikatorer. Flere av disse komponentene og særlig kostnadsindikatorer, peker i retning av en svekket situasjon for norske bedrifter de siste årene. Dette bildet står noe i motsetning til resultatene når det gjelder sysselsetting og faktisk produksjonsutvikling i Norge sammenliknet med i andre land. Mens en rekke økonomiske indikatorer for Norge fremstår som bedre enn for mange andre land, innebærer det høye kostnadsnivået at bedriftenes konkurranseevne framover kan være usikker i deler av økonomien.

Den kostnadsmessige konkurranseevnen for industrien, målt ved relative timelønnskostnader i felles valuta, har svekket seg de siste årene. Fra 2011 til 2012 bidro høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn hos handelspartnerne og en styrking av kronekursen til at de relative timelønnskostnadene i Norge målt i felles valuta økte med 3 prosent. Av dette bidro endringer i valutakursen med om lag 1,6 prosentpoeng.

Gjennomsnittlige timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge i 2012 var anslagsvis 61 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU, målt i felles valuta. For industriarbeidere alene anslås de norske timelønnskostnadene å ligge 64 prosent over handelspartnerne i EU. Dette reflekterer delvis norsk industris høye produktivitet og inntektsnivå.

Vedlegg

Tabell 1. Årslønnsvekst i 2011 og 2012 og lønnsoverheng til 2013 i noen forhandlingsområder

 

Lønnsvekst i prosent fra året før

Anslått lønnsoverheng i prosent

 

2011

Anslag 2012

2013

Industriarbeidere i NHO-bedrifter

4,4

4

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter

4,7

4

2

Ansatte i Virke-bedrifter i varehandel

3,6

3,3

0,7

Ansatte i finanstjenester

4,9

3,0

1,4

Statsansatte

4,2

4

Kommuneansatte

4,3

4

Ansatte i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

4,1

4,2

1,2

Ansatte i helseforetakene

4,0

3¾ 

1

Presentasjon 

Last ned Ådne Cappelens presentasjon fra pressekonferansen 18.02.2013 

Kontakt

Kontaktperson for ytterligere opplysninger:
Utvalgets leder Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå
Telefon: 21094808 eller e-post: adne.cappelen@ssb.no