Historisk arkiv

Utviklingshemmede er med!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Samfunn for alle, nr. 1 2012

Robert Eriksson tar feil når han skriver at utviklingshemmede ikke er med i regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne, skriver statssekretær Gina Lund i Samfunn for alle.

Robert Eriksson tar feil når han skriver at utviklingshemmede ikke er med i regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Strategien har ingen begrensninger knyttet til diagnoser. Strategien retter seg mot personer under 30 år i overgangen mellom utdanning og arbeid og som vil ha muligheter til å delta i det ordinære arbeidslivet. Uviklingshemmede er med på lik linje med andre personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i jobb.

Regjeringen har over flere år vært opptatt av å styrke det arbeidsrettede tilbudet til personer med nedsatt arbeidsevne. Vi har derfor igangsatt en bred gjennomgang av rollen skjermede virksomheter (arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter) har i attføringsarbeidet og alternative modeller for hvordan behovene til målgruppen kan dekkes i framtiden. Når dette leses har utvalget akkurat levert sin rapport. Vi har også satt i gang en kartlegging av behovet for VTA-plasser. Oppdraget utføres av AFI og skal være avsluttet i juni 2012.

I jobbstrategien har vi etablert 500 nye tiltaksplasser i ordinært arbeidsliv som er øremerket målgruppen. Disse kommer i tillegg til de i overkant 70 000 plassene for ledige og personer med nedsatt arbeidsevne. 

Gjennom jobbstrategien tar regjeringen et krafttak for at flere som i dag er utenfor arbeidslivet skal komme i jobb. Men regjeringen kan ikke gjøre jobben alene. Folk er ikke ansatt i arbeidslivet, de er ansatt i en virksomhet. Skal vi lykkes må arbeidsgiver åpne sine dører. Det er for øvrig feil at offentlig sektor henger etter når det gjelder å få til et inkluderende arbeidsliv. I følge SSB’s arbeidskraftundersøkelse var det ansatt om lag 10 prosent med nedsatt funksjonsevne i offentlig sektor, mens andelen var 8,6 prosent i privat virksomhet.