Historisk arkiv

Innvandringsnytt nr. 13 - 5.4.2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

¤Statsråden oppnevner granskningsutvalg ¤Nest høyest nettoinnvandring noensinne ¤Ny dialog med ungdom ¤Regjeringen foreslår å videreføre overgangsordninger for individuelle arbeidstakere fra de nye EØS-landene ¤Motivasjonsseminar i regi av Somalisk Stude

Nyhetsbrev om norsk flyktning- og integreringspolitikkInnvandringsnytt nr. 13 - 5.4.2006 - Årgang 3 - Om norsk flyktning- og integreringspolitikk

Ønsker du å abonnere? Skriv inn e-postadresse:

Tidligere nyhetsbrev finnes på www.innvandringsnytt.no

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Statsråden oppnevner granskningsutvalg

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen har i dag, i samråd med regjeringen, besluttet å oppnevne et uavhengig granskningsutvalg som skal gjennomgå saksbehandlingen av de såkalte MUF-sakene i UDI og i AID.

-Det er fremsatt en rekke påstander knyttet til hvordan praksis er etablert rundt beslutningene om at 182 MUFere (fra Nord-Irak) skulle få midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Derfor vil jeg nå ha en uhildet gjennomgang av hele saksbehandlingen knyttet til disse sakene, sier statsråden.

Beslutningen om gransking er tatt i forståelse med direktøren i UDI.

Sammensetningen av granskningsutvalget, mandat og gjennomføring vil bli avklart i nærmeste fremtid.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Nest høyest nettoinnvandring noensinne

I 2005 ble det registrert 40 100 innvandringer og 21 700 utvandringer. Nettoinnvandringen lå dermed på 18 400, noe som gjorde fjoråret til et toppår. Bare i 1999 var nettoinnvandringen høyere, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Statsborgere fra Vest-Europa stod for flesteparten av innvandringene i 2005 (23 prosent). Samtidig var nær en tredjedel (31 prosent) av de som utvandret vesteuropeere.

Mange østeuropeere og asiater
Statsborgere fra Øst-Europa stod med 6 300 for den største nettoinnvandringen - gruppert etter verdensdel, tett fulgt av asiater (inkludert tyrkere) med 6 100 nettoinnvandringer. Til sammenlikning hadde statsborgere fra Norden en nettoinnvandring på 600 personer og vesteuropeere (utenom Norden) stod for 1 900 nettoinnvandringer i 2005.

Flest polakker
Polske statsborgere var med 3 300 innvandringer den største enkeltgruppen av innvandrere i 2005. Polakkene ble fulgt av svensker (2 700 innvandringer) og tyskere (1 700 innvandringer). Svenske statsborgere topper statistikken over utvandringer i 2005 med 1 900, fulgt av dansker og engelskmenn med henholdsvis 1 300 og 800 utvandringer.

Polakker hadde også den høyeste nettoinnvandringen med 2 900, fulgt av irakere og russere – med nær 1 200 nettoinnvandringer hver. De nye EU-landene utgjorde en femtedel av den totale nettoinnvandringen i 2005.

Les mer her:
http://www.ssb.no/innvutv/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Ny dialog med ungdom

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og finansminister Kristin Halvorsen møtte den 28.03.06 et bredt utvalg ungdom. Møtet var en videreføring av dialogforumet som kom i stand etter at statsrådene tidligere møtte ungdom med muslimsk bakgrunn.

Dialogforumet kom i stand etter karikaturtegningene av profeten Muhammed og debatten som fulgte. Den opprinnelige hensikten med møtet med ungdom med muslimsk ungdom var å høre hvordan de oppfattet situasjon etter trykkingen av karikaturene, og få innspill om hva de vektla som viktig for å lykkes med integrering og inkludering.

Ungdommene i dialogforumet representerer et bredt utvalg av organisasjoner, der både religiøse og sekulære organisasjoner er representert. Majoriteten av representantene har innvandrerbakgrunn, men det er også representanter med norsk bakgrunn.

Temaet på møtet den 28. mars var bruken av ytringsfriheten sett i lys av situasjonen som oppsto i Norge etter trykkingen av karikaturene av profeten Muhammed. Til møtet var Harald Stanghelle fra Aftenposten, Per Anders Johansen fra NRK og John Olav Egeland fra Dagbladet invitert til å delta i diskusjonen.

- Regjeringen støtter norske avisers rett til å trykke, selv om vi nødvendigvis ikke er enig i alt de trykker. Derfor er det heller ikke slik at det som kommer på trykk er uttrykk for Norges syn. Det er en selvfølge for oss, men fra noen hold blir det som kommer til uttrykk i norske medier tolket som Norges mening, uttalte arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

- Regjeringens mål er å lykkes med inkluderingspolitikken, særlig i forhold til de unge. De er dagens unge voksne som er forbildene for de mange tusen barn og unge med innvandrerbakgrunn som kommer etter. Når de lykkes i utdanning og jobb og har håp for fremtiden, baner de også vei for de som kommer etter. For å oppnå dette, et samfunn med plass til alle uavhengig av hudfarge og religion, må vi spille på lag, sier Kristin Halvorsen.

- Vi har sett at i vanskelige saker skaper vi ikke endringer i holdninger eller handlinger kun med påbud, forbud eller fordømmelser. Da trenger vi dialog basert på gjensidig anerkjennelse og respekt, som kan gå i dybden og på den måten legge grunnlaget for endringer. Vi har sett at dialog nytter, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Det neste møtet i dialogforumet skal holdes til høsten. Det ble bestemt på møtet at temaet skal være arbeid.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Regjeringen foreslår å videreføre overgangsordninger for individuelle arbeidstakere fra de nye EØS-landene

- Overgangsordningene har så langt fungert etter hensikten. De bidrar til å sikre ryddige forhold for arbeidstakerne og hindrer ikke tilgangen på nødvendig arbeidskraft fra de nye medlemslandene, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Regjeringen foreslår derfor i Stortingsmelding nr. 9 (2005-2006) at overgangsordningene, som siden 1. mai 2004 har omfattet individuelle arbeidstakere fra åtte av de nye EØS-landene, videreføres i inntil tre år. Det er EØS-utvidelsesavtalen som gir anledning til å begrense den frie bevegeligheten som ellers gjelder i EØS-området, for disse arbeidstakerne.

I 2005 ble det gitt over 37 000 arbeidstillatelser i Norge, og antall tillatelser har økt ytterligere i 2006. Arbeids- og inkluderingsministeren peker på at det har vært et økende behov for arbeidskraft, bl.a. innen bygg og anlegg.

-Tilgangen på arbeidskraft fra de nye EØS-landene har dekket opp deler av dette behovet. Av alle de nordiske landene, har Norge mottatt klart flest arbeidstakere fra de nye EØS-landene, sier Hanssen.

Utvidelsen og tilstrømmingen har også medført visse utfordringer for Norge i forhold til faren for sosial dumping, spesielt i enkelte bransjer. Selv om overgangsordningene fungerer som forutsatt, er de ikke tilstrekkelige til å motvirke sosial dumping, særlig ikke innenfor tjenestesektoren. Regjeringen er derfor opptatt av å føre en aktiv politikk på dette området, og vil komme tilbake til disse problemstillingene på egnet måte.

- Jeg vil understreke at overgangsordningene kan oppheves når som helst i løpet av treårsperioden. Det vil bli foretatt en ny vurdering i løpet av perioden, blant annet på bakgrunn av mulighetene for et strammere arbeidsmarked og tilstrømningen av arbeidstakere fra de nye EØS-landene, sier statsråden. Samtidig vil regjeringen styrke arbeidet med å sikre ordnede lønns- og arbeidsvilkår gjennom andre tiltak. Hvis overgangsordningene i lys av dette ikke anses som nødvendige, vil de kunne fases ut.

Overgangsordningene kan benyttes i opptil syv år. Denne perioden er delt inn i tre (to år + tre år + to år), og tar sikte på at man gradvis åpner opp arbeidsmarkedet og retten til fri bevegelighet for personer fra disse landene.

Norge må meddele EFTAs overvåkningsorgan ESA innen 1. mai 2006 om sin beslutning. Videreføring i den neste treårsperioden kan skje uten nærmere vilkår. Overgangsordningene kan imidlertid oppheves når som helst i den kommende perioden.

Lenke til St.meld.nr. 9 (2005-2006) Om overgangsordningane for arbeidstakarar frå dei nye EØS-landa mv.

Lenke til engelsk summary av St.meld. nr. 9 (2005-2006) Om overgangsordningane for arbeidstakarar frå dei nye EØS-landa mv.

Kontaktpersoner:
Ekspedisjonssjef Rune Solberg, tlf. 22 24 47 00, seniorrådgiver Eli Mette Jarbo, tlf. 22 24 69 39, avdelingsdirektør Sissil Pettersen, tlf. 22 24 70 98.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Motivasjonsseminar i regi av Somalisk Studentforening og Pakistansk Studentersamfunn

Hvert år arrangerer Somalisk studentforening (SSF) et motivasjonsseminar for å rekruttere flere ungdommer med somalisk bakgrunn til høyere utdanning. Årets seminar ble holdt den 27. mars i Røde Kors' lokaler i Oslo.

På seminaret presenterte ferdigutdannede somaliere sine erfaringer fra studier og arbeidsliv, og det ble gitt informasjon om høyere utdanning og studieretninger. Hensikten er å motivere elever i videregående utdanning til å gå videre til høyere utdanning.

Blant innlederne på årets seminar var dataingeniør Ismail Ali Hassan ved HiO, bioingeniør Madina A. Bashir ved Ullevål Sykehus, viserektor ved UiO Inga Bostad, samt statssekretær Libe Rieber-Mohn fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I sitt innlegg berømmet statssekretæren Somalisk studentforening for deres arbeid, og var spesielt opptatt av samfunnets ansvar for å gi unge med innvandrerbakgrunn innpass i arbeidslivet.

Somalisk studentforening ble grunnlagt i 1993 av studenter ved Universitetet i Oslo, og har i dag medlemmer ved flere universiteter og høgskoler i Norge. SSF er opprettet med formål å skape positiv holdning til utdanning, og arbeider primært med å få flere unge med bakgrunn fra Somalia til å ta høyere utdanning. For mer informasjon om Somalisk studentforening, se: http://foreninger.uio.no/somalia

Pakistansk Studentersamfunn (PSS) arrangerer sitt årlige motivasjonsseminar søndag den 9. april kl. 14 på Chateau Neuf i Oslo. På seminaret blir det blant annet holdt foredrag og innlegg fra forskjellige utdanningsinstitusjoner, det blir underholdning og matservering. Utenriksminister Jonas Gahr Støre og utviklingsminister Erik Solheim vil delta. For mer informasjon om Pakistansk Studentersamfunn, se: http://foreninger.uio.no/pss/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Utvisning av EU borgere

Det stilles strengere krav til utvisning av personer som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen enn til tredjelandsborgere.

EØS-avtalen og EFTA-konvensjonens primæroppgave er å beskytte den frie bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital, og i størst mulig grad fjerne alle hindringer som legger begrensninger på denne frie bevegelsen mellom avtalelandene. En utvisning vil nettopp være en begrensing i retten til fri bevegelighet. Lovhjemmelen for dette inngrepet finnes i utlendingsloven § 58. Det er imidlertid EU-direktiv 64/221 som ligger til grunn for utformingen av utvisningsreglene i § 58.

Utvisning kan bare skje når hensynet til offentlig orden eller sikkerhet tilsier det. Det er dessuten et krav at det må foreligge ”en aktuell og alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn”. Dette angir standarden for den proporsjonalitetsvurdering som må ligge til grunn i en utvisningsvurdering. Ilagt straff i seg selv er derfor ikke tilstrekkelig for å fatte et utvisningsvedtak. Det blir en konkret helhetsvurdering av alvorlighetsgraden på det straffbare forholdet, vurdering av personlige forhold hos utlendingen, herunder gjentakelsesfare, samt en forholdsmessighetsvurdering.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyheter fra EU-kommisjonen på justis- og innenriksområdet i mars

Det er kommet flere nyheter fra EU-Kommisjonen på justis- og innenriksområdet i mars. Blant annet viser Kommisjonen til en offentliggjort rapport fra European Data Protection Supervisor (EDPS). Rapporten inneholder kommentarer til et tidligere publisert dokument fra Kommisjonen som dreier seg om de tre store databasene VIS, SIS II og EURODAC, og mulighetene for blant annet mer effektiv bruk av disse systemene.

Kommisjonen har blant annet også annonsert at 21 prosjekter i 2005 har fått støtte fra Kommisjonen gjennom det såkalte ARGO-programmet - et program for administrativt samarbeid på områdene yttergrenser, visum, asyl og innvandring. Kommisjonen vil også delfinansiere 15 nye prosjekter gjennom INTI2005-programmet. INTI har som mål å finansiere forberedende tiltak for å fremme integrering av tredjelandsborgere.

Denne saken, og flere andre, finnes det mer informasjon om her:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hva skjer ?

Grønland kulturstasjon, Tøyenbekken 5, Oslo
18.april kl 19 -21
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn inviterer i samarbeid med Kirkelig nettverk for integrering av flyktninger og innvandrere til vårens STL - forum:
Religion og integrering” - Hvordan kan våre ulike religiøse tradisjoner bidra i arbeidet for godt naboskap i det flerreligiøse Oslo?
Sturla Stålsett (generalsekretær i Kirkens Bymisjon) og Shoaib Sultan (skribent) innleder. Møteleder: Anne Hege Grung (stipendiat).

Fleksibel og individuell norskopplæring ved bruk av IKT for unge og voksne innvandrere
VOX, Nygård skole i Bergen og Gloppen opplæringssenter inviterer til Vestlandskonferanse 21. april 2006, kl. 9.30 - 16.
Les mer her

Norskkonferansen 2006 – Hvordan øke læringsutbyttet?
4.-5. mai, Oslo Kongressenter

Tema for konferansen vil være individuell tilpasning av norskopplæringen, med hovedfokus på bruk av europeisk språkperm som metode. Arrangør er Vox.
Les mer her

Kvinneuniversitetets forskningsfond utlyser stipend på 40 000 kr for 2006. Tema er "Innvandrerkvinnen i Norge – modell og foregangsperson". Søknadsfrist: 8. mai 2006.
For mer informasjon, se: http://www.kvinneuniversitetet.no

Likeverdige muligheter for alle
IMDi Øst arrangerer konferansen Likeverdige muligheter for alle i Oslo 8. og 9. mai 2006.
Les mer her

Maihaugenkonferansen 2006
Maihaugenkonferansen 2006 – " Veien til arbeid, inkludering og velferd - Innvandreres muligheter til utdanning og samfunnsdeltagelse" arrangeres 10. og 11. mai 2006. Påmeldingsfristen er 20. april.
Les mer her

Konferanse: ”Immigration Futures” om framtidige migrasjonsstrømmer, migrasjonsmønstre og utvandringens betydning for avsenderland. Tid og sted: 18.-19. mai 2006, Prato, Italia.

KIMs landskonferanse 2006 - Om minoritetsorganisasjoner
KIMs (Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene) landskonferanse holdes i Drammen 19.-20. mai 2006. Tema er " Mangfold og inkludering - nye utfordringer for minoritetsorganisasjonene".
Les mer her

Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring og Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse arrangerer den 22. og 30. mai kurs om ulike kulturer- hva så? Sykdom, mestring og minoriteter. (kurset gir tellende timer innen mange felt, se www.nad.no for mer informasjon). For nærmere informasjon kan Steinar Bakken fra Næringsakademiet bli kontaktet : steinar@nad.no).
Samme kurs skal også holdes i Stavanger i samarbeid med lærings og mestringsenteret ved Stavanger Sykehus 12. juni 2006.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring arrangerer nasjonal konferanse i Tromsø 1-2 juni 2006 -"Mangfold gjennom inkludering og deltakelse i oppvekst og utdanning"
Målet med konferansen er å skape en dialog, dele erfaringer og bidra til refleksjon om utfordringer som en mangfoldig og flerkulturell skole og barnehage stiller oss overfor. Gjennom et rikholdig program gis konferansedeltakerne kunnskap og inspirasjon som kan støtte utvikling av god praksis i ulike deler av utdanningssamfunnet.
For å se på programmet klikk her.
Konferanseavgift, priser for opphold og påmelding

Intro 2 år!
Hold av datoene 31. august og 1. september 2006. Da inviterer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til feiring av introduksjonsordningen på Chateau Neuf i Oslo.
Les mer her

Den 11. Internasjonale Metropolis-konferansen i Lisboa 2.-6. oktober 2006 med tema: Paths and crossroads: Moving People, Changing places.
Les mer om konferansen: http://www.ceg.ul.pt/metropolis2006/
Les mer om Metropolis: www.international.metropolis.net

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Aktuelle lenker

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Om Innvandringsnytt

Utgitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

Ansvarlig redaktør: Gina Lund
Redaktør: Tommy Ose, e-post:
tommy.ose@aid.dep.no

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Telefaks 22 24 95 48


Avslutte abonnementet? Skriv inn e-postadresse: