Historisk arkiv

– Kompetent arbeidskraft får ikke jobb!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Kompetent arbeidskraft får ikke jobb, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, som vil gjøre noe med det.

– Kompetent arbeidskraft får ikke jobb, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, som vil gjøre noe med det.

– I en tid med behov for arbeidskraft er det et paradoks at mennesker som både kan og vil jobbe ikke får sjansen i arbeidslivet. Denne utfordringen må også arbeidsgiverne ta, så skal vi bidra med vårt, sier Hanssen.

På en konferanse i Oslo i dag ble det fra ulike arbeidsgivere gitt eksempler på hvordan man lokalt jobber med å rekruttere og beholde utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Disse arbeidsgiverne gjør dette fordi det er lønnsomt for bedriftene. Samtidig bidrar de til å bryte med de fordommer og myter som eksisterer i dag.

– Det arbeidet disse bedriftene gjør i samarbeid med arbeids- og velferdsforvaltningen, viser at det nytter, sier Hanssen.
– Målet er å sikre et større engasjement blant arbeidsgiverne. Det vil både enkeltindividene, bedriftene og samfunnet tjene på.

Behovet for arbeidskraft er høyt og man regner med at det vil være høyt i mange år framover. Dette har sammenheng både med et høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi og med befolkningsutviklingen framover. Arbeidsgiverne må nå forholde seg til at Norge har en arbeidskraftsreserve som kan og vil arbeide mer.

– Dere som arbeidsgivere trenger arbeidskraft. Vi har per i dag mange mennesker som både kan og vil jobbe. Ta i bruk den arbeidskraften som finnes, er oppfordringen fra statsråden.

Regjeringen jobber langs flere akser for å gi arbeidsgiverne den arbeidskraft trenger.

Bjarne Håkon Hanssen 
Bjarne Håkon Hanssen under
sitt foredrag på konferansen.

  • Den har igangsatt en av de største velferdsreformene i Norge - NAV-reformen.
  • Den har lagt fram en stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering, som inneholder nye strategier og tiltak som skal bidra til at flere kommer i arbeid.
  • Også den bebudede stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring er blant de grep som skal sikre tilgangen på arbeidskraft.

Regjeringens satser på arbeidsmarkedstiltak som styrker hver enkelts kompetanse og evne til arbeid. Alle de som deltar i tiltakene kommer styrket ut fra dem med nye kunnskaper og kvalifikasjoner.

– Det er en utfordring for arbeidsgiverne som trenger arbeidskraft å ta i bruk denne kompetansen og gjøre det lettere for utsatte grupper på arbeidsmarkedet å bli tilsatt i de ledige stillingene. Nye arbeidsrettede tiltak som bl.a. kvalifiseringsprogrammet og tidsubestemt lønnstilskudd er også grep som vil bidra til å øke tilbudet av hittil ubenyttet arbeidskraft, og vi skal bidra med mer for å kvalifisere arbeidstakere for jobbene, sier arbeids- og inkluderingsministeren.