Historisk arkiv

Dykkerdom i Borgarting Lagmannsrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Borgarting Lagmannsrett har i dag avsagt dom i saken der fire tidligere nordsjødykkere fra Offshoredykkerunionen har gått til sak mot staten med krav om erstatning for helseskader påført under arbeidet.

Staten ble ikke funnet å være erstatningsansvarlig, verken på objektivt eller subjektivt grunnlag. Dommen i lagmannsretten er i tråd med Oslo Tingretts dom tidligere i år, hvor 19 tidligere dykkere i Nordsjødykkeralliansen gikk til sak på tilsvarende grunnlag.

– Vi tar dommen til etterretning, og viser for øvrig til den behandling saken har fått i Stortinget, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

En gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen ble lagt fram for Stortinget i St.meld nr. 47 (2002-2003). På bakgrunn av en vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet, la daværende regjering til grunn at det ikke kunne fastslås noe rettslig ansvar for staten for de skader dykkerne er påført på generelt grunnlag, men at staten skulle anerkjenne et moralsk og politisk ansvar gjennom en egen kompensasjon. Bakgrunnen var kunnskap om at noen av dykkerne er i en vanskelig situasjon, med til dels alvorlige medisinske problemer, og at en kompensasjonsordning ville være en bedre løsning enn krevende rettssaker for de enkelte dykkere.

Det ble etablert en kompensasjonsordning som gir den enkelte dykkere inntil 2,5 millioner kroner i kompensasjon.  Det ble i forbindelse med meldingen uttrykt at de av nordsjødykkerne som ikke var tilfreds med den kompensasjon som ble utbetalt, hadde mulighet til å gå til rettslige skritt for å få fastsatt sitt krav. Dette er tilfellet for et antall av dykkere, og den dommen som ble avsagt i Borgarting Lagmannsrett 2. desember 2008, er et resultat av dette.

Dom og kjennelse fra borgarting lagmannsrett 28.11.2008 (pdf)