Historisk arkiv

Dykkerdommen i Oslo tingrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Oslo tingrett har i dag avsagt dom i saken der 19 tidligere nordsjødykkere fra Nordsjødykkeralliansen har gått til sak mot staten med krav om erstatning for helseskader påført under arbeidet.

Staten ble ikke funnet å være erstatningsansvarlig, verken på objektivt eller subjektivt grunnlag.

En gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen ble fremlagt for Stortinget i  St.meld nr. 47 (2002-2003). På bakgrunn av en vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet la daværende regjering til grunn at det ikke på generelt grunnlag kunne fastslås noe rettslig ansvar for staten for de skader dykkerne er påført, men at staten skulle anerkjenne et moralsk og politisk ansvar gjennom en egen kompensasjon. Bakgrunnen var kunnskapen om at noen av dykkerne er i en vanskelig situasjon med til dels alvorlige medisinske problemer, og at en kompensasjonsordning ville være en bedre løsning enn krevende rettssaker for de enkelte dykkere. Det ble etablert en kompensasjonsordning som gir den enkelte dykkere inntil 2.5 millioner kroner i kompensasjon.  Det ble i forbindelse med meldingen uttrykt at de av nordsjødykkerne som ikke var tilfreds med den kompensasjon som ble utbetalt, hadde mulighet til å gå til rettslige skritt for å få fastsatt sitt krav. Dette er tilfellet for et antall av dykkere, og den dom som ble avsagt i Oslo tingrett 9. september 2008, er et resultat av dette.  

- Vi tar dommen til etterretning, og viser for øvrig til den behandling saken har fått i Stortinget, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 Les pressemelding fra Oslo tingrett