Forsiden

Historisk arkiv

Nye regler om solidaransvar trer i kraft 1. januar 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fra og med 1. januar 2010 vil en leverandør som setter ut arbeidsoppdrag eller leier inn arbeidstakere være solidarisk ansvarlig for lønn og feriepenger til underleverandørens arbeidstakere, dersom disse er omfattet av en allmenngjøringsforskrift.

Dette går fram av nye regler om solidaransvar i allmenngjøringsloven § 13, som ble vedtatt i juni 2009.

Reglene trer i kraft 1. januar 2010, og solidaransvaret gjelder for oppdragskontrakter som blir inngått etter dette tidspunktet.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å utbetale lønn etter allmenngjøringsforskrifter. De nye reglene om solidaransvar innebærer at også leverandører som velger å sette ut oppdrag, skal være ansvarlig for lønnspliktene til underleverandører nedover i en kontraktkjede. Solidaransvaret inntrer så snart arbeidstakers lønn ikke blir utbetalt som den skal. Arbeidstaker kan da rette krav mot en valgfri leverandør oppover i kjeden. Arbeidstakerne har en frist på tre måneder til å fremme lønnskravet sitt.

– Særlig de utenlandske arbeidstakerne vil få større sikkerhet for at de får utbetalt den lønnen de har krav på, når lønnskravet også kan rettes mot en oppdragsgiver i Norge, sier Rigmor Aasrud.

– Solidaransvaret vil dessuten virke som en sterk motivasjon for oppdragsgivere til å velge oppdragstakere som driver seriøst og etterlever norsk lov, sier statsråden.

Solidaransvarlig som utbetaler, vil kunne rette regresskrav mot arbeidsgiver og eventuelt andre ansvarlige leverandører i kontraktkjeden, eller mot lønnsgarantiordningen, hvis arbeidsgiver i mellomtiden går konkurs.

Mer informasjon om de nye reglene (Arbeidstilsynet)