Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Helhetlig grep for et mer inkluderende samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

-Regjeringen ønsker et tolerant, flerkulturelt samfunn, der rettferdighet, god fordeling og utjamning er grunnleggende verdier. For å sikre høy sysselsetting, inntektssikring og inkludering, samles sentrale virkemidler i arbeids- og velferdspolitikken i det som fra årsskiftet vil være det nye Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Pressemelding

Nr.: 04
Dato: 10.11.05

Helhetlig grep for et mer inkluderende samfunn

Hovedtrekk i St.prp. nr. 1 (2005-2006): Tillegg nr. 1, Arbeids- og sosialdepartementet

- Regjeringen ønsker et tolerant, flerkulturelt samfunn, der rettferdighet, god fordeling og utjamning er grunnleggende verdier. For å sikre høy sysselsetting, inntektssikring og inkludering, samles sentrale virkemidler i arbeids- og velferdspolitikken i det som fra årsskiftet vil være det nye Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

- Målet er å føre en helhetlig politikk for arbeidsmarked, arbeidsliv og levekår. En sosialt rettferdig pensjonsreform og reformene i arbeids- og velferdsforvaltningen skal gjennomføres. Vi skal ivareta urbefolkningens rettigheter, og ønsker et nært samarbeid med Sametinget. Vi skal føre en human innvandrings- og flyktningpolitikk, styrke de nasjonale minoritetenes kultur og skape en aktiv integreringspolitikk, sier arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen.

God fordelingspolitikk

Likeverdighet og frihet for alle avhenger av viljen til reell omfordeling. Det er behov for en målrettet politikk for at flere skal komme i arbeid, gjennom en videreføring av arbeidslinjen, en generell politikkendring for å skape mindre økonomiske forskjeller, og bedring av økonomiske ytelser for mennesker som i dag lever på så lave inntekter at det må betegnes som fattigdom.

Fattigdommen i Norge har mange ansikter, og det er nødvendig å ha et bredt perspektiv på fattigdomsbekjempelsen. Regjeringen vil legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom. Planen skal blant annet inneholde en målrettet politikk med tiltak for at flest mulig kan leve av arbeidsinntekt, og en gjennomgang av sammenhengen mellom ulike trygde- og sosialytelser for å sikre et godt samlet stønadsnivå. Handlingsplanen skal sees i sammenheng med den planlagte stortingsmeldingen om arbeid og velferd.

Kampen mot arbeidsledighet

- Kampen mot arbeidsledighet og for inkludering i arbeidslivet vil være en hovedsak for regjeringen. Hvis vi skal lykkes med å få flere til å arbeide mer og lengre, må arbeidslivet legges til rette for det. Regjeringen vil derfor føre en helhetlig politikk for arbeidsmarked, arbeidsliv og levekår, og legge bedre til rette for et inkluderende arbeidsliv, hvor alle som har arbeidsevne skal kunne delta, sier arbeids- og sosialministeren.

Høy sysselsetting og lav ledighet vil være et avgjørende bidrag for å utjevne levekårene.

Regjeringen vil allerede fra 2006 satse på en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk gjennom å øke nivået for de ordinære arbeidsmarkedstiltakene med drøye 2 000 plasser i forhold til Bondevik II regjeringens forslag.
- Dette innebærer en målrettet og forsterket innsats overfor langtidsledige, innvandrere og ungdom. Av erfaring vet vi at dette er grupper som blir hengende etter når arbeidsmarkedet bedres, sier statsråden.

Mange arbeidssøkere vil ha behov for yrkesrettet attføring for å komme tilbake til ordinært arbeid. Attføringsarbeidet utøves i dag i et samspill mellom ulike etater og ulike tiltak.

- Med etableringen av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) styrkes arbeidet med å gi et effektivt og brukertilpasset tilbud. Som et ledd i oppfølgingen av NAV vil regjeringen gjennomgå regelverk og støtteordninger som kan bidra til at flere kan komme i varig arbeid og aktivitet. En bredt anlagt stortingsmelding om arbeid og velferd vil bli lagt frem for Stortinget i 2006, sier statsråden.

Grenselosene i Tysfjord

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2006 er det satt av en million kroner til etableringen av en forsknings- og dokumentasjonsvirksomhet om grenselosene i Tysfjord.

- Grenselosene i Tysfjord har aldri fått anerkjent sin innsats under den andre verdenskrigen. Regjeringen er derfor svært glad for at det nå kan legges til rette for en etablering av en forsknings- og dokumentasjonsvirksomhet om grenselosene i Tysfjord, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Ansvaret for etableringen av forsk­nings- og dokumentasjons­virksomheten om grenselosene i Tysfjord vil bli lagt til Sametinget. Virksomheten knyttes til Árran – lulesamisk senter.

Kontaktperson: Avd.dir. Tom Gulliksen, 22 24 80 85 (fakta)

Kontaktperson: Informasjonssjef Wenche Rasch, 22 24 21 16 (politikere)

Til toppen