Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen styrker den aktive arbeidsmarkedspolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Regjeringen foreslår som et ledd i kampen mot arbeidsledighet å sette inn vel 2 000 flere ordinære tiltaksplasser i 2006 enn Bondevik-regjeringen. Dette vil særlig komme langtidsledige, innvandrere og ungdom til gode, og skjer selv om situasjonen på arbeidsmarkedet bedres, sier arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen. Samtidig blir kutt i dagpengeordningen, foretatt av Bondevik-regjeringen, rettet opp.

Pressemelding

Nr.: 07
Dato: 10.11.05

Regjeringen styrker den aktive arbeidsmarkedspolitikken

Hovedtrekk i St.prp. nr. 1 (2005-2006): Tillegg nr. 1, Arbeids- og sosialdepartementet

– Regjeringen foreslår som et ledd i kampen mot arbeidsledighet å sette inn vel 2 000 flere ordinære tiltaksplasser i 2006 enn Bondevik-regjeringen. Dette vil særlig komme langtidsledige, innvandrere og ungdom til gode, og skjer selv om situasjonen på arbeidsmarkedet bedres, sier arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen. Samtidig blir kutt i dagpengeordningen, foretatt av Bondevik-regjeringen, rettet opp.

Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å inkludere den enkelte i samfunnet, slik at de får utnyttet sine evner, anlegg og sikret egen inntekt.
- Høy sysselsetting og lav ledighet vil være et avgjørende bidrag for å utjevne levekårene og et nødvendig fundament for å utvikle velferdsstaten videre, sier arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen.

- Utsiktene for arbeidsmarkedet i 2006 er positive. Kombinert med regjeringens opplegg for en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk i 2006, vil dette bidra til at flere arbeidssøkere kommer i jobb, sier arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen.

Regjeringen legger til grunn en noe sterkere vekst i sysselsettingen for 2006 enn det som fremgår av Nasjonalbudsjettet for 2006. Den forventede veksten må blant annet ses i sammenheng med at det nå legges til grunn sterkere vekst i kommunesektorens inntekter. Enkelte arbeidssøkergrupper har likevel større vansker med å komme inn i og forbli i arbeidslivet.

Økt innsats i kampen mot ledighet

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å motvirke omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Regjeringen har høye ambisjoner om å bekjempe arbeidsledighet og fattigdom.

- For å legge til rette for en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk foreslår regjeringen drøye 2 000 flere ordinære tiltaksplasser enn det regjeringen Bondevik II foreslo, sier Hanssen. Samlet foreslås det et gjennomsnittlig nivå på om lag 12 500 plasser i 2006, fordelt med 14 000 plasser i 1. halvår og 11 000 plasser i 2. halvår. Nivået for 2. halvår 2006 skal vurderes på nytt i Revidert nasjonalbudsjett 2006.

- Jeg er tilfreds med at regjeringen nå legger til rette for en målrettet og forsterket innsats mot langtidsledige, innvandrere og ungdom, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Dette er grupper som erfaringsvis blir hengende etter når arbeidsmarkedet er i bedring. - Samtidig er intensiv og målrettet oppfølging av arbeidssøkere et suksesskreiterium for å få flere i arbeid. På denne bakgrunn foreslår regjeringen også å styrke personellresursene i Aetat med 20 mill. kroner mer enn Bondevik II regjeringens forslag, sier statsråden.

Ferietillegget for dagpengemottakere gjeninnføres

Ordningen med ferietillegg av dagpengeutbetalingene som ble avviklet under regjeringen Bondevik II i 2003 gjeninnføres. For mange dagpengemottakere (med en dagpengeperiode på mer enn 8 uker) førte avviklingen til en betydelig nedgang i ytelsen.

Regjeringen foreslår å gjeninnføre ferietillegget basert på opptjening fra 1. juli 2006. Dette vil bidra til at personer som har hatt lengre ledighetsperioder sikres et grunnlag for ferie.

34 ukers dagpenger under permittering

I dag er det mulig å få dagpenger under permittering i 42 uker (midlertidig forskrift). I følge Bondevik-regjeringen skulle den lovbestemte trygdeperioden på 26 uker tre i kraft fra 1.1. 2006.

Regjeringen går nå inn for at retten til dagpenger settes til 34 uker. Det foreslå en lovendring for å kunne fastsette antall uker ved forskrift.

Samtidig settes arbeidsgiverperioden med lønnsplikt til 10 dager, slik regjeringen Bondevik II foreslo.

Regjeringens forslag

Under fremkommer helårseffekten av de samlede budsjetteffekter av de foreslåtte tiltakene.

Arbeidsmarkedstiltak

Det foreslås bevilget 217 mill. kroner for å øke tiltaksnivået for ordinære arbeidsmarkedstiltak med drøye 2000 plasser til om lag 12 500 plasser i snitt i 2006. Dette gir rom for om lag 14 000 plasser i første halvår og om lag 11 000 plasser i andre halvår.

Det foreslås i tillegg 20 mill. kroner til å finansiere 40 nye stillinger i Aetat. Styrkingen er nødvendig for at Aetat skal være i stand til å gjennomføre foreslått økning i antall tiltaksplasser.

Arbeidstakeres rettigheter

Bevilgningen foreslås økt med 180 mill. kroner for å sette dagpengeperioden under permittering til 34 uker, samtidig som arbeidsgivers lønnsplikt settes til 10 dager slik regjeringen Bondevik II foreslo.

Det foreslås at ferietillegget gjeninnføres under dagpengeordningen, basert på opptjening fra 1.7. 2006, med utbetaling i 2007. Helårseffekten av dette tiltaket er anslått til 750 mill. kroner (bare en halvårseffekt i 2007).

Det foreslås netto bevilget 30 mill. kroner til å videreføre ventelønnsordningen som gir oppsagte tjenestemenn rett til ventelønn og fortrinnsrett i annet statlig arbeid.

Det foreslås bevilget 46,7 mill. kroner til å reversere Bondevik II-regjeringens forslag på innstramminger i lønnsgarantiordningen.

For 2006 foreslår Regjeringen å øke fradraget for fagforeningskontingent fra 1800 kroner til 2250 kroner. Anslått helårseffekt av dette tiltaket er 115 mill. kroner.

Bondevik II-regjeringens endringer i nettolønnsordning for sjøfolk gjennomføres ikke, og i tillegg vil ordningen utvides i andre halvår 2006. Anslått helårseffekt av disse tiltakene er 250 mill. kroner.

Kontaktperson fakta: Avdelingsdirektør Tom Gulliksen, 22 24 80 85

Kontaktperson politikere: Informasjonssjef Wenche Rasch, 22 24 21 16

Til toppen