Historisk arkiv

Regjeringen viderefører og forsterker innsatsen mot fattigdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Regjeringen foreslår allerede i statsbudsjettet for 2006 å styrke innsatsen mot fattigdom med nærmere 500 millioner kroner mer enn Bondevik-regjerings budsjettforslag. De nye tiltakene omfatter flere departementers ansvarsområder, og er også rettet mot de tyngste rusmiddelmisbrukerne, sier arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen.

Pressemelding

Nr.: 05
Dato: 10.11.05

Regjeringen viderefører og forsterker innsatsen mot fattigdom

Hovedtrekk i St.prp. nr. 1 (2005-2006): Tillegg nr. 1, Arbeids- og sosialdepartementet

- Regjeringen foreslår allerede i statsbudsjettet for 2006 å styrke innsatsen mot fattigdom med nærmere 500 millioner kroner mer enn Bondevik-regjerings budsjettforslag. De nye tiltakene omfatter flere departementers ansvarsområder, og er også rettet mot de tyngste rusmiddelmisbrukerne, sier arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen.

Tiltakene kommer i tillegg til Bondevik-regjeringens budsjettforslag om å øke innsatsen med 327 millioner kroner i 2006. De målrettede tiltakene som er iverksatt med utgangspunkt i Tiltaksplan mot fattigdom i perioden 2002-2005, videreføres også.

Økningen vil i hovedsak skje gjennom regjeringens forslag om å øke barnetillegget for personer som mottar rehabiliteringspenger og attføringspenger og gjeninnføre integreringstilskuddet for familiemedlemmer som blir gjenforent med personer som har opphold på humanitært grunnlag.

I tillegg opprettholder regjeringen forslaget fra forrige regjering om å gjøre den særlige satsingen på målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp og innvandere landsomfattende. Videre opprettholdes forslaget om innføring av et behovsprøvd barnetillegg til mottakere av tidsbegrenset uførestønad.

- Regjeringen har et bredt perspektiv på fattigdomsbekjempelse. Fattigdom kan ikke bare bekjempes gjennom direkte stønader. Fattigdomsbekjempelse handler også om

sosial boligpolitikk, aktiv arbeidsmarkedspolitikk, gratis eller rimelige fellesgoder og en inntektssikring det går an å leve et verdig liv med, sier arbeids- og sosialministeren. Han legger til at forebyggende tiltak rettet mot barn og unge står særlig sentralt.

- Regjeringen vil legge fram en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom. Planen skal blant annet inneholde en målrettet politikk med tiltak, slik at flest mulig kan leve av arbeidsinntekt, og en gjennomgang av sammenhengen mellom ulike trygde- og sosialytelser for å sikre et godt samlet stønadsnivå, sier arbeids- og sosialministeren.

Dep

Tiltak

i mill. kroner

ASD

Økt barnetillegg i attførings- og rehabiliteringsytelsene

240,3

ASD

Gjeninnfører integreringstilskudd til familiemedlemmer som blir gjenforent med personer som har fått opphold på humanitært grunnlag

100,0

HOD

Tiltak for rusmiddelmisbrukere

87,5

KRD

Heve boutgiftstaket i bostøtteordningen

32,0

KD

Undervisningstiltak i fengsler

20,0

LFD

Tiltak for barn som rammes av fattigdom (barnevernet)

7,6

HOD

Tannhelsetjeneste i fengsler

4,0

Sum

491.4

For nærmere redegjørelse av det enkelte forslag vises det til departementenes fagproposisjoner.

Kontaktperson: Avd. dir. Tom Gulliksen, tlf. 22 24 80 85 (fakta)

Kontaktperson: Informasjonssjef Wenche Rasch, 22 24 21 16 (politikere)