Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS inngår avtale om NAV-reformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og KS-leder Halvdan Skard undertegner i dag en rammeavtale om etableringen av en ny arbeids og velferdsforvaltning (NAV). - Avtalen er en viktig milepæl i gjennomføringen av reformen, og markerer at NAV er en samarbeidsreform mellom stat og kommune. Ikke minst er det viktig at vi er blitt enige om prinsipper for tvisteløsning og finansiering av kommunenes utgifter, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Pressemelding

Nr.: 42
Dato: 21.04.06

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS inngår avtale om NAV-reformen

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og KS-leder Halvdan Skard undertegner i dag en rammeavtale om etableringen av en ny arbeids og velferdsforvaltning (NAV). - Avtalen er en viktig milepæl i gjennomføringen av reformen, og markerer at NAV er en samarbeidsreform mellom stat og kommune. Ikke minst er det viktig at vi er blitt enige om prinsipper for tvisteløsning og finansiering av kommunenes utgifter, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

- Felles lokale førstelinjekontor mellom stat og kommune er det sentrale elementet i NAV-reformen. Det er de som skal gi brukerne ett kontaktsted, hvor alle arbeids- og velferdsforvaltningens virkemidler skal stå til disposisjon. Avtalen skal legge til rette for de forpliktende avtalene som skal inngås mellom den enkelte kommune og den nye arbeids- og velferdsetaten, sier statsråden.

Partene er enige om å utarbeide felles veiledende materiale for utforming av de lokale avtalene og etablering og drift av kontorene. Avtalen slår fast at stat og kommune skal utarbeide et felles opplegg for kompetanseutvikling for de ansatte på kontorene og et felles opplegg for forsøks- og utviklingsarbeid lokalt.

Finansieringen av kommunenes utgifter skal skje gjennom de frie inntekter. Nivå og prinsipper for fordeling skal drøftes i konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS. Partene er enig om at tvister bør løses gjennom en nemndbasert ordning og dette er lagt inn i utkastet til lov om NAV.

- De første lokale kontorene, ett i hvert fylke, vil bli etablert i oktober i år. Fra 2007 vil etableringen starte for fullt, og kontorer i alle kommuner skal være på plass innen utgangen av 2009. Den nye arbeids- og velferdsetaten starter opp 1. juli i år. Samtidig nedlegges trygdetaten og Aetat, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Lenke til rammeavtale mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet om NAV-reformen.