Historisk arkiv

Avtalefestet pensjon (AFP) tilpasses og sikres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen inviterer partene i arbeidslivet til en bred prosess om tilpassing av ordningen for avtalefestet pensjon (AFP). AFP-ordningen skal fortsatt sikre at de som ønsker det, kan gå av ved 62 år på en verdig måte.

Pressemelding

Nr.: 125
Dato: 20.10.06

AFP tilpasses og sikres

Regjeringen inviterer partene i arbeidslivet til en bred prosess om tilpassing av ordningen for avtalefestet pensjon (AFP). AFP-ordningen skal fortsatt sikre at de som ønsker det, kan gå av ved 62 år på en verdig måte.

Det nåværende regelverket for AFP-ordningen er tilpasset dagens pensjonssystem, der grensen for å ta ut pensjon i folketrygden er 67 år. Når det åpnes for uttak av pensjon i folketrygden fra 62 år, må regelverket i AFP tilpasses dette.

- Regjeringen legger vekt på at dette må skje i samarbeid og forståelse med partene i arbeidslivet, og med respekt for de framforhandlede rettigheter som ligger i ordningen. Vår forutsetning er at AFP også i framtiden skal bidra til et godt tidligpensjonssystem fra 62 år, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. – Vi ser det som ønskelig at alderspensjon i folketrygden og AFP skal kunne kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting i pensjonen, sier Hanssen.

En tilpasset AFP-ordning skal, på tilsvarende måte som regjeringens forslag til ny alderspensjon i folketrygden, ha et langsiktig perspektiv, være troverdig og forutsigbar. Statens bidrag til AFP-ordningen skal forankres i lov. I tillegg vil oppbygging av Statens pensjonsfond og et bredt politisk forlik om pensjoner sikre folketrygden og AFP-ordningen.

Regjeringen legger vekt på at 62 år ikke skal festne seg som en norm for hva som er normal pensjoneringsalder. Det er også ønskelig at et nytt pensjonssystem legger til rette for å kunne trappe arbeidsinnsatsen gradvis ned. En tilpasset AFP må derfor understøtte målene som er satt for et nytt pensjonssystem.

Regjeringen inviterer partene i arbeidslivet til en bred prosess om utformingen av en tilpasset ordning for avtalefestet pensjon (AFP), med vekt på:

  • AFP-ordningen skal også i framtiden bidra til et godt tidligpensjonssystem fra 62 år. En tilpasset ordning skal understøtte målene for et nytt pensjonssystem, slik disse er trukket opp i Stortingets vedtak våren 2005.
  • Staten viderefører sitt samlede økonomiske bidrag til AFP-ordningen. Dette omfatter også verdien av skattefordeler og poengopptjening i folketrygden. Det økonomiske bidraget beregnes ut fra dagens uttaksrate, men justeres for det antallet som omfattes av ordningen. Staten bidrar med samme andel av den totale finansieringen som i dag.
  • AFP skal fortsatt sikre at de som ønsker det, kan gå av ved 62 år på en verdig måte. Dette sikres ved at AFP videreføres i form av et årlig påslag til alderspensjonen i folketrygden. Alderspensjon fra folketrygden og AFP skal kunne kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting i pensjonen. Det gis pensjonsopptjening i folketrygden for eventuell arbeidsinntekt, men ikke for pensjonen.
  • Overgangen til en tilpasset AFP-ordning vurderes i lys av Regjeringens forslag til innfasing av den nye alderspensjonen i folketrygden.

Et forslag til ny AFP skal foreligge i god tid før hovedoppgjøret i 2008.