Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bevilgninger til samiske formål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av 690 millioner kroner til særskilte samiske formål, mot 641 millioner kroner i 2006. Sametinget vil i følge budsjettforslaget forvalte om lag 275 millioner til samiske formål i 2007.

Pressemelding

Nr.: 117/10
Dato: 06.10.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Petter Drefvelin, 22 24 70 60, mobil 913 12 826

Bevilgninger til samiske formål

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av 690 millioner kroner til særskilte samiske formål, mot 641 millioner kroner i 2006. Sametinget vil ifølge budsjettforslaget forvalte om lag 275 millioner til samiske formål i 2007.

Over Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett foreslås bevilgningen til Sametinget økt med 11 millioner kroner i 2007, til 164 millioner kroner. Bevilgningsforslaget til Sametinget omfatter en økning på 5 millioner kroner som følge av at forvaltningsområdet for samisk språk er utvidet til også å omfatte Tysfjord kommune i Nordland.

– For å styrke det internasjonale samarbeidet om reindrift, er det etablert et internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift i Kautokeino. For å sikre den videre driften, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til senteret med 1,8 millioner kroner, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Denne regjeringen har gitt Sametinget bedre mulighet til å drive aktiv kulturpolitikk. Over Kultur- og kirkedepartementets budsjett foreslås det satt av 47 millioner kroner til samiske kulturformål i 2007. Bevilgninger til samiske kulturformål er dermed økt med 15 millioner kroner over 2 år.

For å sikre midler til Østsamisk museum og videre planlegging av utstillingene i 2007, foreslås det satt av 20 millioner kroner over Kultur- og kirkedepartementets budsjett. Det foreslås 1,5 millioner kroner i planleggingstilskudd i 2007 til ombygging og nye lokaler i Ája Samisk Senter.

Det foreslås en bevilgning på 56 millioner kroner til Samisk høgskole/Sámi allaskuvla i statsbudsjettet for 2007. Dette inkluderer 15,7 millioner kroner til utstyr til den delen av Samisk vitenskapsbygg som virksomheter under Kunnskapsdepartementet skal bruke, og 8 millioner kroner som følge av god uttelling i de resultatbaserte komponentene i finanssystemet for universiteter og høyskoler.

Regjeringen foreslår i budsjettframlegget at tilskuddet til prosjektsamarbeidet med Russland i nord og til arktisk samarbeid, økes med til sammen 10 millioner kroner. Begge programmer omfatter tilskudd til ulike urfolksprosjekter. Regjeringen legger vekt på å fortsette satsingen på urfolkstiltak, både innenfor Barentssamarbeidet og Arktisk råd.

I tillegg vil det bli satt av midler til etableringen av en finnmarkskommisjon og en utmarksdomstol for Finnmark. Det foreslås satt av 10 millioner kroner til dette formålet over Justis- og politidepartementets budsjett i 2007.

Oversikt over bevilgninger til samiske formål:

(1 000 kr)
Regnskap 2005 Saldert budsjett 2006 Forslag 2007 Pst. endring 2006-2007
Utenriksdepartementet 2 150 2 550 2 550 0,0
Kunnskapsdepartementet 203 749 208 814 234 654 12,37
Justis- og politidepartementet 5 393 4 740 *
Kultur- og kirkedepartementet 50 970 58 862 84 582 43,7
Kommunal- og regionaldepartementet 148 479
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 167 613 174 100 3,9
Helse- og omsorgsdepartementet 29 000 36 000 37 300 3,6
Barne- og likestillingsdepartementet 11 080
Landbruks- og matdepartementet 148 715 146 062 149 927 2,6
Moderniseringsdepartementet 10 000**
Miljøverndepartementet 2 000 2 000 2 000 0,0
Samlet bevilgning 601 536 636 641 685 113 7,6
Samefolkets fond 4 664 4 650 4 700 1,1
Sum 606 200 641 291 689 813 7,6

* Samlet bevilgning til samiske formål er ikke fastsatt. Samerettsutvalgets ramme vil bli fastsatt primo januar 2007.

**> Startbevilgning til nytt vitenskapsbygg i Kautokeino.

Oversikt over bevilgninger til samiske formål

Til toppen