Historisk arkiv

Finnmarkseiendommen overtar grunnen i Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Staten eier 95 % av arealene i Finnmark. Dette området overføres i dag til Finnmarkseiendommen. Etter 25 år med utredninger av samiske rettigheter skal grunnen nåeies og forvaltes lokalt av finnmarkingene selv gjennom den private grunneieren Finnmarkseiendommen. Området som overføres utgjør et areal omtrent på størrelse med Sveits.

Pressemelding

Nr.: 86
Dato: 30.06.06

Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Martin Schjøllert Fredheim, tlf. 47 25 36 06

Finnmarkseiendommen overtar grunnen i Finnmark

Staten eier 95 % av arealene i Finnmark. Dette området overføres i dag til Finnmarkseiendommen. Etter 25 år med utredninger av samiske rettigheter skal grunnen nå eies og forvaltes lokalt av finnmarkingene selv gjennom den private grunneieren Finnmarkseiendommen. Området som overføres utgjør et areal omtrent på størrelse med Sveits.

-Dette er en merkedag for alle finnmarkinger og andre som har fulgt arbeidet fram mot vedtakelsen av finnmarksloven gjennom mange år. Det er også en historisk dag både i nasjonal og internasjonal sammenheng, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

-Finnmarksloven innebærer store forvaltningsmessige endringer i Finnmark. Opprettelsen av Finnmarkseiendommen som grunneierorgan representerer også noe helt nytt i norsk lov. Slik jeg ser det vil loven gi store muligheter for å sikre og videreutvikle næringslivet og livsgrunnlaget i hele fylket, sier Bjarne Håkon Hanssen.

- Finnmarksloven innebærer at eiendomsretten til 95 % av arealene i Finnmark overføres til Finnmarks befolkning gjennom etableringen av Finnmarkseiendommen. Det gis også myndighet til kommunene når det gjelder høsting av fornybare ressurser. Loven inkluderer alle innbyggerne i Finnmark. Dette betyr at både samiske, kvenske og norske innbyggere har de samme rettighetene til å utnytte naturressursene, sier statsråden.

For å sikre hensynet til samisk kultur inneholder loven samtidig særskilte avstemningsregler for Finnmarkseiendommen i saker om endret bruk av utmark som vil kunne påvirke samisk kultur. Loven gir dessuten Sametinget myndighet til å gi retningslinjer for hvordan en slik påvirkning på samisk kultur skal bedømmes, sier Statsråden.

HKH Kronprins Haakon og statsrådene, Terje Riis Johansen, Knut Storberget og Helga Pedersen var også til stede under seremonien.

Les statsrådens tale her