Historisk arkiv

FN styrker funksjonshemmedes rettsvern. Norge følger opp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

FNs hovedforsamling vedtok i går konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, som slår fast at de alminnelige menneskerettighetene også gjelder for funksjonshemmede, og at statene forplikter seg til å arbeide aktivt for å gjennomføre dem. Regjeringen vil legge fram forslag om lov mot diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse.

Pressemelding

Nr.: 150
Dato: 14.12.06

FN styrker funksjonshemmedes rettsvern. Norge følger opp

FNs hovedforsamling vedtok i går konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, som slår fast at de alminnelige menneskerettighetene også gjelder for funksjonshemmede, og at statene forplikter seg til å arbeide aktivt for å gjennomføre dem. Regjeringen vil legge fram forslag om lov mot diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse.

Norge har deltatt aktivt i arbeidet med å lage konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Konvensjonen klargjør at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal nyte godt av de samme menneskerettighetene som andre.

– Regjeringen følger opp ved å foreslå en egen lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi tar sikte på å legge fram lovforslaget i løpet av 2007, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Loven vil også inneholde krav til bedre tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, bl.a. gjennom universell utforming. Både offentlige og private virksomheter som skal betjene folk flest, må dermed tilrettelegge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha adgang på linje med andre mennesker, og ikke bli henvist til bakdører og andre spesielle løsninger, sier statsråden.

Foruten ikke-diskriminering og tilgjengelighet inneholder konvensjonen forpliktelser for statene til å gjennomføre tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne i praksis får de samme økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske rettighetene som andre, samt det samme vern om integritet og rettssikkerhet.

– Jeg tar sikte på å legge fram forslag om ratifisering for Stortinget så snart som mulig. I den forbindelsen skal nåværende lovgivning og praksis gjennomgås for å sikre at vi oppfyller forpliktelsene. Konvensjonen vil først kunne tre i kraft når 20 land har ratifisert den, sier Hanssen.

Funksjonshemmedes organisasjoner i Norge har samarbeidet aktivt med myndighetene om konvensjonsarbeidet. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon var med i den norske delegasjonen til den komiteen som utarbeidet forslaget. Tilsvarende hadde den internasjonale sammenslutingen International Disability Caucus en sentral rolle under arbeidet i denne komiteen.