Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fra stønad til arbeid — verktøykassa på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Den negative trenden i utstøting fra arbeidslivet skal snus. Vi rydder opp og utvider verktøykassa, slik at den enkelte kan møtes og hjelpes ut fra de behovene han har. Målet er et samfunn der alle kan delta ut fra sin arbeidsevne, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Pressemelding

Nr.: 132/1
Dato: 03.11.2006

Fra stønad til arbeid – verktøykassa på plass

– Den negative trenden i utstøting fra arbeidslivet skal snus. Vi rydder opp og utvider verktøykassa, slik at den enkelte kan møtes og hjelpes ut fra de behovene han har. Målet er et samfunn der alle kan delta ut fra sin arbeidsevne, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Flere i arbeid vil redusere økonomiske og sosiale forskjeller og styrke velferdssamfunnet.

– Vi vil gi et bedre tilbud til de som trenger hjelp til å komme i arbeid. Vi foreslår en enklere og mer tidsbegrenset inntektssikring, mer fleksibel og samordnet bruk av virkemidler, flere arbeidsrettede tiltak og tjenester og mer effektiv tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte og utsatte arbeidstakere i virksomhetene, sier statsråden.

Grepene som skal sørge for dette er:

  • Fjerne skillet mellom yrkeshemmede og ordinære arbeidssøkere. Alle behandles i utgangspunktet likt med hensyn til tilgang på virkemidler.
  • Komplettere Arbeids- og velferdsetatens verktøykasse. Av spesielt stor betydning er forslaget om lønnstilskudd til de med varig nedsatt arbeidsevne.
  • Forenkle den midlertidige inntektssikringen ved at én ytelse erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Forenklingen bygger opp under et fleksibelt system, hvor den enkelte får helhetlig hjelp, basert på sine individuelle behov.
  • Nytt kvalifiseringsprogram særlig rettet mot personer med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre tid.
  • Større trykk på oppfølgingen hos arbeidsgiverne og arbeids- og velferdsforvaltningen.

Norge har god økonomi. Sammenlignet med andre land har vi mange sysselsatte og få arbeidsledige. Samtidig er det likevel 700 000 personer i yrkesaktiv alder som mottar hjelp til livsopphold fra det offentlige. Mange av dem kan ikke og skal ikke arbeide. Disse skal samfunnet tilby en anstendig inntekt. De som vil og kan arbeide skal gis muligheten til det.

Den store utfordringen er å stoppe veksten i antallet arbeidsføre personer i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet.

Personer som ikke får fotfeste i arbeidslivet, sliter mest med fattigdom. Mange ikke-vestlige innvandrere får ikke sjansen i arbeidslivet. Personer med nedsatt funksjonsevne har betydelig lavere yrkesdeltakelse enn andre. Personer med svak helse og sosiale problemer opplever utstøting eller manglende inkludering i arbeidslivet.

– Vi ønsker å se den enkeltes muligheter, ikke begrensinger. Vi skal stille krav, men samtidig gi alle en sjanse. Dette vil styrke grunnlaget for velferdssamfunnet og redusere forskjeller i samfunnet. Stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering inneholder forslag som skal bidra til å realisere dette, sier statsråden.

Temaside om arbeid, velferd og inkludering

Til toppen