Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Handlingsplan mot fattigdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen ønsker å legge til rette for at alle får ta del i samfunnet gjennom universelle velferdsordninger, sterke fellesskapsløsninger og ved å gi allemulighet til å delta i arbeidslivet.

Pressemelding

Nr.: 109/2
Dato: 06.10.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Ulf Pedersen, 22 24 80 99, mobil 902 65 708

Handlingsplan mot fattigdom

Regjeringen ønsker å legge til rette for at alle får ta del i samfunnet gjennom universelle velferdsordninger, sterke fellesskapsløsninger og ved å gi alle mulighet til å delta i arbeidslivet.

– Fattigdom har forskjellige årsaker og krever en helhetlig tilnærming. Samtidig vet vi at det er en sterk sammenheng mellom fattigdom og svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Som et ledd i innsatsen mot fattigdom vil regjeringen prioritere tiltak for å styrke arbeidslivstilknytningen for de som står lengst fra arbeidsmarkedet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Mange i yrkesaktiv alder står utenfor eller i utkanten av arbeidsmarkedet, og har ikke tilgang til inntekt og andre goder lønnet arbeid gir. Enkelte har økonomiske ressurser og en levestandard som avviker betydelig fra det som er alminnelig i samfunnet.

Regjeringen legger sammen med forslaget til statsbudsjett for 2007 fram en handlingsplan mot fattigdom. For statsbudsjettet 2007 foreslår regjeringen en styrking av innsatsen mot fattigdom med 710 millioner kroner. I tillegg til tiltak på Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjettområde, foreslås det tiltak under Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og politidepartementet.

Parallelt med handlingsplan mot fattigdom legger regjeringen fram en handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. En forsterket innsats overfor innvandrerbefolkningen er avgjørende for å forebygge og bekjempe fattigdom. Til sammen i de to handlingsplanene legger regjeringen opp til en styrking av fattigdomsbekjempelse og inkludering på vel 1 milliard kroner.

Senere i høst legger regjeringen fram en stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering, med forslag til hvordan tiltak, tjenester og stønader best kan innrettes for å bidra til at flere kommer i arbeid.

Regjeringens forslag til tiltak mot fattigdom i statsbudsjettet for 2007:

Tiltak Mill. kr
Arbeid:
Styrking av landsomfattende arbeidsmarkedssatsing for å motvirke fattigdom (AID) 144
Kvalifiseringsprogram for utsatte grupper (AID) 53
Styrking og utvidelse av program for basiskompetanse i arbeidslivet (KD) 10
Styrking av opplæringen innenfor kriminalomsorgen (KD) 10
Barn og unge:
Styrking av barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (BLD) 10
Tiltak for ungdom i risikosonen (BLD) 5
Kompetanse- og utviklingstiltak for å forebygge og redusere barnefattigdom (AID) 10
Tiltak for barn med psykisk syke og/eller rusmiddelavhengige foreldre (HOD) 15
Levekår:
Økning i satsene i de statlige veiledende retningslinjene
for utmåling av stønad til livsopphold (AID/KRD) 200
Varig bolig fremfor bruk av hospits og andre midlertidige botilbud (AID) 10
Månedlige vedtak i bostøtten (KRD) 7,5
Reduksjon i gebyrer for tvangsforretninger (JD) 230
Styrking av lavterskeltilbudet for rettshjelpssøkende (JD) 5
Sum 709,5

Kvalifiseringsprogram (tidligere omtalt som velferdskontrakter)
- Det er behov for en forsterket innsats overfor personer som i dagens system blir avhengige av økonomisk sosialhjelp over lengre tid. I stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering og som et ledd i handlingsplan mot fattigdom, vil regjeringen legge fram forslag om å etablere et tilbud om et kvalifiseringsprogram (tidligere omtalt som et konkret forslag til velferdskontrakter) med en standardisert kvalifiseringsstønad for denne gruppen. Jeg er meget fornøyd med at vi så raskt kommer i gang med dette, sier Hanssen.

Det tas sikte på en gradvis oppstart, og de første kommunene skal tilby programmet i løpet av 2007. Ordningen skal forvaltes av NAV-kontorene lokalt. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2007 også å styrke den landsomfattende arbeidsmarkedssatsingen for langtidsmottakere av sosialhjelp, ungdom mellom 20-24 år, innvandrere og enslige forsørgere som har sosialhjelp som hovedinntekt.

Bekjempelse av barnefattigdom er nødvendig for å sikre barns velferd på kort sikt og for å forebygge fattigdom på lengre sikt, ved å hindre at barn og unge blir marginalisert i eget voksenliv. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2007 tiltak for å sikre deltakelse og inkludering av utsatte barn og unge, og tiltak for å styrke innsatsen overfor sårbare grupper av barn og unge.

Økte sosialhjelpssatser
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2007 også enkelte andre tiltak for å bedre levekårene for de vanskeligst stilte. For å bedre den økonomiske situasjonen og levekårene til personer som har behov for sosialhjelp i en forbigående vanskelig situasjon, foreslår regjeringen å øke satsnivået i de statlige veiledende retningslinjene for utmåling av stønad til livsopphold med 5 prosent utover ordinær prisjustering, fra 1. januar 2007.

Handlingsplan mot fattigdom er vedlagt som vedlegg til St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Se også nærmere omtale av tiltakene mot fattigdom i St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet og i respektive departementers budsjettproposisjoner.

Last ned
Handlingsplan mot fattigdom (PDF, 0,8 mb)
Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2006-2007) – Statsbudsjettet 2007

Til toppen