Historisk arkiv

Norge vil være best på helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

-Vår ambisjon er at petroleumsvirksomheten skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Dagens petroleumsvirksomhet holder et generelt høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet. Virksomheten har imidlertid et storulykkespotensial som kan innebære fare for personskader og arbeidsbetinget sykdom og miljøforurensning.

Pressemelding

Nr.: 39
Dato: 07.04.06

Norge vil være best på helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

-Vår ambisjon er at petroleumsvirksomheten skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Dagens petroleumsvirksomhet holder et generelt høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet. Virksomheten har imidlertid et storulykkespotensial som kan innebære fare for personskader og arbeidsbetinget sykdom og miljøforurensning.

I Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, som ble lagt fram i dag, peker regjeringen på de sentrale utviklingstrekkene og utfordringene innenfor petroleumsvirksomheten på sokkelen og på de landanleggene Petroleumstilsynet har ansvaret for å følge opp.

I perioden etter 2000 har det vært relativt store årlige variasjoner i storulykkesrisiko, uten at vi ser noen klar trend. Det har vært få hendelser, men de potensielle konsekvensene knyttet til et fåtall av disse, er likevel så store at man må konkludere med at samlet risiko ikke har gått ned. Bedring av risikonivået på enkeltområder synes å ha en klar sammenheng med industriens og myndighetenes fokus på disse.

- Vi kan ikke si oss fornøyd med dette, og ber derfor alle parter fastholde ambisjonen om å være en foregangsnæring, og være med på å sikre et kontinuerlig og sterkt fokus på integrert HMS-arbeid i næringen. I Petroleumstilsynet vil vi fokusere særlig på redusert risiko for gasslekkasjer, brønnhendelser, skip på kollisjonskurs og skader på bærende konstruksjoner, sier statsråden.

Menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser av arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten er betydelige. Næringen må derfor ha et kontinuerlig fokus på å hindre at arbeidstakere utsettes for arbeidsforhold og belastninger som fører til tidlig utstøting. Myndighetene vil i denne sammenheng ha økt fokus på bl.a. arbeidstidsordninger og kjemikalieeksponering. Det er bl.a. igangsatt egne prosjekter for å identifisere og prioritere FOU-behov ved tidligere og nåværende eksponering av kjemikalier, og i forhold til de spesielle arbeidstidsordningene som finnes på sokkelen.

Dykking slik den foregår i petroleumsvirksomheten på sokkelen i dag, anses som forsvarlig. Det skal foretas en gjennomgang av regelverket for yrkesdykking innaskjærs, for bl.a. å sikre en snarlig og større grad av harmonisering mot Petroleumstilsynets regelverk.

-Meldingen peker på behovet for en ytterligere satsning på forskning. Risikostyring, omfang og årsaker til sykefravær, effekter av dagens arbeidstidsordninger og sammenhengen mellom eksponering for kjemikalier og arbeidsbetinget sykdom, er blant de tema det er behov for mer kunnskap om, sier Hanssen.