Historisk arkiv

Ny lov er viktig milepæl i gjennomføringen av NAV-reformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Mange opplever å stå utenfor fellesskapet. Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) er helt avgjørende for å få flere i arbeid, redusere forskjeller og avskaffe fattigdom. Gjennom loven som legges fram i dag har vi lagt grunnlaget for etablering av NAV-kontorer over hele landet, som vil møte brukerne på en ny og helhetlig måte, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Pressemelding

Nr.: 40
Dato: 07.04.06

Kontaktperson:

Prosjektdirektør Lars Wilhelmsen, tlf. 22 24 87 18

Ny lov er viktig milepæl i gjennomføringen av NAV-reformen

- Mange opplever å stå utenfor fellesskapet. Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) er helt avgjørende for å få flere i arbeid, redusere forskjeller og avskaffe fattigdom. Gjennom loven som legges fram i dag har vi lagt grunnlaget for etablering av NAV-kontorer over hele landet, som vil møte brukerne på en ny og helhetlig måte, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Regjeringen har i dag lagt fram Odelstingsproposisjon nr. 47 (2005-2006) med forslag til lov for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen. De nye NAV-kontorene kan ta i bruk både statlige og kommunale virkemidler for å hjelpe brukerne med å beholde jobben, eller komme tilbake i jobb.

Ledelse av kontorene har vært et sentralt spørsmål i høringsrunden. Loven gjør det mulig å ha én leder av NAV-kontorene. - Vi lovfester ikke at det skal være én leder, men sørger for at det kan avtales i samarbeidsavtalen som skal inngås mellom statsetaten og den enkelte kommune, sier statsråden.

Loven legger grunnlaget for at

  • den nye arbeids og velferdsetaten opprettes fra 1. juli. Samtidig legges Aetat og trygdeetaten ned.
  • arbeidet med å etablere lokale NAV-kontorer i samarbeid mellom arbeids- og velferdsetaten og kommunene, kan starte for fullt.
  • det etableres pilot-kontorer i 23 kommuner fra 2. oktober 2006. Det skal være etablert kontorer som dekker alle kommuner innen 2010.

I lovforslaget er det lagt vekt på at de lokale kontorene skal etableres gjennom et likeverdig samarbeid mellom staten og kommunene. Hvis det blir uenighet mellom stat og kommune, er det viktig med likeverdighet også i konfliktløsningsarbeidet.

Flere brukerorganisasjoner var i høringsrunden bekymret for tilgjengeligheten for funksjonshemmede til NAV-kontorene. Regjeringen er opptatt av å få til en slik tilgjengelighet, og legger derfor prinsippet om universell utforming til grunn i loven.

I høringsrunden var særlig Datatilsynet bekymret for at personvern og taushetsplikt ikke ville bli godt nok ivaretatt.

- I proposisjonen understreker Regjeringen at tilgang til personopplysninger styres etter prinsippet om at opplysninger er tilgjengelige ”i den utstrekningen som trengs”, ved rollestyrt IKT-tilgang. Dette, sammen med gode sikkerhetsrutiner generelt skal sikre personvern og taushetsplikt på en god måte, sier Hanssen.