Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økte ressurser til utlendingsforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bedre kapasitet og kvalitet i saksbehandlingen på utlendingsfeltet er et mål for regjeringen. Regjeringen foreslår derfor å styrke Utlendingsdirektoratet (UDI) med 93 millioner kroner og Utlendingsnemnda (UNE) med 10 millioner kroner. Totalt foreslås det en bevilgning på 416 millioner kronertil drift av UDI og 118 millioner kroner til drift av UNE i 2007.

Pressemelding

Nr.: 116/9
Dato: 06.10.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Thor Arne Aass, 22 24 71 70, 917 52 619

Økte ressurser til utlendingsforvaltningen

Bedre kapasitet og kvalitet i saksbehandlingen på utlendingsfeltet er et mål for regjeringen. Regjeringen foreslår derfor å styrke Utlendingsdirektoratet (UDI) med 93 millioner kroner og Utlendingsnemnda (UNE) med 10 millioner kroner. Totalt foreslås det en bevilgning på 416 millioner kroner til drift av UDI og 118 millioner kroner til drift av UNE i 2007.

Utlendingsdirektoratet
I tråd med anbefalingene fra utvalget som gransket UDI våren 2006, ønsker regjeringen å sikre at UDIs saksbehandling har tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. Foruten å sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalitet, skal midlene også brukes til styrking av internkontrollfunksjonen og lederutvikling. Det er dessuten lagt inn økte midler til kompetanseteam mot tvangsekteskap, og til å redusere saksbehandlingstiden for arbeidstillatelser. Regjeringen foreslår totalt å øke UDIs driftsbevilgning med 93 millioner kroner, hvorav 64,5 millioner kroner kan knyttes til oppfølgingen av granskningen av UDI.

– Granskingen av UDI viser at for stort press på å få ned behandlingstiden kan ramme kvaliteten på saksbehandlingen. Det er viktig å sikre samsvar mellom politiske mål og prioriteringer og praksis i utlendingssaker, og denne saken har synliggjort et behov for ikke bare å fokusere på effektivitet og produktivitet, men samtidig sikre tilstrekkelig kvalitet og at saksbehandlingen skjer i overensstemmelse med regelverket og internasjonale forpliktelser, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Våren 2006 ble det kjent at UDI, i strid med politiske signaler, hadde innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag til ca. 200 kurdere fra Nord-Irak. For å undersøke omstendighetene rundt saken, ble det nedsatt en granskingskommisjon.

Konklusjonene og anbefalingene fra granskingskommisjonen følges opp i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og i UDI. Arbeidet skal bidra til en mer rasjonell og målrettet styring av UDI, samt bedre kvalitetssikring knyttet til saksbehandlingsprosesser i direktoratet og praksis og rammeverk for internkontroll. Dette skal sikre gjennomføring av den politikken regjeringen legger til grunn.

Utlendingsnemnda
UNEs driftsbudsjett foreslås styrket med 10 millioner kroner i forhold til 2006. Budsjettet for 2007 baseres imidlertid på at UNE i 2007 vil få noen færre nye saker, sammenlignet med 2006. Den reelle styrkingen av UNE vil derfor være på 28 millioner kroner. Midlene skal brukes til å få ned antall ubehandlede asylsaker, og på sikt få redusert saksbehandlingstiden for asylsaker.

– Bedre saksbehandlingskapasitet i UNE er hensiktsmessig, både med hensyn til at de som har sakene sine til behandling raskere får svar, og at oppholdstiden i Norge, med medfølgende utgifter i asylmottak, blir kortere, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Aktivitetstiltak for barn i asylmottak
Regjeringen foreslår å bevilge 5,5 millioner kroner til aktivitetstiltak for barn som bor i asylmottak. Midlene skal brukes til å legge til rette for en fritid med aktiviteter.

Til toppen