Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tilleggsbevilgning til gjennomføring av ny arbeids- og velferdsforvaltning i 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Organiseringen av velferdsforvaltningen (NAV-reformen) er en viktig reform for den enkelte bruker og for samfunnet. Gjennomføringsplanen for denne reformen går nå som planlagt ved at regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 376,5 millioner kroner til gjennomføringen i 2006, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Pressemelding

Nr.: 27
Dato: 03.03.06

Tilleggsbevilgning til gjennomføring av ny arbeids- og velferdsforvaltning i 2006

- Organiseringen av velferdsforvaltningen (NAV-reformen) er en viktig reform for den enkelte bruker og for samfunnet. Gjennomføringsplanen for denne reformen går nå som planlagt ved at regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 376,5 millioner kroner til gjennomføringen i 2006, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Samlet bevilgning til gjennomføring av NAV-reformen i 2006 blir da på nærmere 700 millioner kroner.

- NAV- reformen er viktig for regjeringen. Den vil koste penger i overgangsfasen, men regjeringen har stor tro på at det er mye å tjene på reformen på lang sikt. Derfor er det viktig at reformen finansieres på en forsvarlig måte, sier statsråden.

- Det er også en forutsetning for gjennomføringen av reformen at den løpende virksomheten skal ivaretas på en betryggende måte. Brukerne skal ikke få et dårligere tilbud eller service i gjennomføringsfasen av NAV- reformen sier Hanssen.

Regjeringen presiserte i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2006 at den ville komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering og forslag til bevilgning for NAV-reformen i 2006. Regjeringen har nå foretatt en gjennomgang og samlet vurdering av gjennomføringsaktivitetene for NAV- reformen i 2006, basert på oppdaterte planer og budsjettanslag.

I St.prp.nr. 42 (2005-2006) ”Tilleggsbevilgning til NAV-reformen i 2006”, foreslår regjeringen en bevilgning på 376,5 millioner kroner, som kommer i tillegg til de 320 millioner kroner som allerede er bevilget. I tillegg er kommunenes frie inntekter allerede styrket, blant annet for å ivareta kommunenes del av utgiftene til NAV-reformen i 2006. Samlet betyr dette at det er mulig å følge den vedtatte framdriftsplanen:

  • Formell etablering av en ny, felles statlig etat kan skje fra annet halvår 2006
  • En ny felles førstelinjetjeneste basert på et samarbeid mellom stat og kommune skal i det alt vesentligste være etablert over hele landet innen 2010.
  • En felles basisplattform for IKT- løsninger i en ny statlig etat og i en felles førstelinjetjeneste skal være tilgjengelig fra 1. januar 2007.

Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Tom Gulliksen, 22 24 80 85

Til toppen