Historisk arkiv

Kartlegging av diskriminering i statlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Påstander om diskriminerende holdninger i det offentlige må tas alvorlig. Jeg vil derfor igangsette en bred og systematisk kartlegging av hvordan den faktiske situasjonen er når det gjelder etnisk diskriminering fra myndighetspersoner, sier Bjarne Håkon Hanssen.

– I staten skal det være nulltoleranse mot all diskriminering. Som arbeidsgiver i staten er det mitt ansvar å følge opp dette, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Kartleggingen vil blant annet omfatte følgende tiltak:

  • Alle departementer skal skriftlig redegjøre for hva som gjøres for å bekjempe diskriminering innen statlig sektor, og for eventuell forekomst av etnisk diskriminering/opplevd forskjellsbehandling utøvd av statlige myndigheter.
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) vil utarbeide en samlet oversikt over det materialet departementene skaffer, og andre foreliggende rapporter som omhandler opplevd diskriminering.
  • LDO skal deretter på selvstendig grunnlag gjennomføre ytterligere undersøkelser/kartlegginger. Ombudet kan også med bakgrunn i sitt tilsynsansvar ta kontakt med utvalgte etater for å se nærmere på hva som gjøres for å bekjempe diskriminering.
  • Nye data fra SSBs levekårsundersøkelse blant ikke-vestlige innvandrere 2005-2006 om opplevd diskriminering vil foreligge over nyttår. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil i løpet av oktober 2007 offentliggjøre resultater fra et representativt landsdekkende utvalg av innvandrerbefolkningen om opplevd rasisme/forskjellsbehandling.
  • Hvis gjennomgangen viser at det er nødvendig, skal det iverksettes strakstiltak.
  • Det vil bli lagt fram en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering høsten 2008, sammen med statsbudsjettet.
  • LDO kan ved behov fremme forslag til strakstiltak.

– En bred og systematisk gjennomgang vil være et viktig bakgrunnsmateriale i arbeidet med å sikre likebehandling, uttaler arbeids- og inkluderingsministeren.

Bjarne Håkon Hanssen understreker at arbeidet for like muligheter og mot diskriminering må være et kontinuerlig arbeid i alle etater, og viser til at det de siste årene har vært en stor statlig satsing for å bekjempe rasisme og diskriminering, blant annet gjennom handlingsplanen mot rasisme og diskriminering (2002-2006).