Historisk arkiv

Ekspertutvalg utreder hvilke sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen har i dag nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede og foreslå eventuelle endringer i hvilke sykdommer som kan likestilles med yrkesskade. Utvalget skal blant annet se på lidelser som over tid har utviklet seg i muskel/skjelettsystemet, og lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

- Det er gjennom flere år reist spørsmål ved om dagens yrkesskaderegelverk i tilstrekkelig grad fanger opp sykdommer som klart skyldes forhold på arbeidsplassen. Jeg mener derfor det er gode grunner for en grundig og bred gjennomgang av denne viktige problemstillingen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Gjennomgangen vil være en omfattende og vanskelig oppgave, som krever en god faglig vurdering basert på oppdatert arbeidsmiljøfaglig viten. For å sikre at utvalget har den nødvendige faglige tyngde og tillit hos partene, er det nedsatt et ekspertutvalg bestående av norske og nordiske eksperter innenfor fagområdene arbeidsmedisin, epidemiologi, arbeidsrelaterte muskel/skjelettsykdommer og psykososialt arbeidsliv.

Partene i arbeidslivet, berørte myndighetene, forsikringsbransjen mv. blir invitert til å sitte i en referansegruppe til det nye ekspertutvalget.

Utvalgets arbeid skal foreligge innen 20. juni 2008. Anbefalingene fra det medisinske ekspertutvalget skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag for regjeringens videre arbeid med saken, og arbeidet vil bli fulgt opp i forbindelse med lovforslaget om arbeidsskader som regjeringen tar sikte på å legge fram våren 2009.

Se mandat (pdf)

Ekspertutvalgets medlemmer
Helge Kjuus, avdelingsdirektør dr. med, Bærum, leder av utvalget
Erik Falkum, professor dr. med spesialist i psykiatri, Oslo
Håkon Lasse Leira, overlege, Trondheim
Jan Marton, avdelingsoverlege, Tromsø
Bente Moen, professor, Bergen
Bente Ulvestad, bedriftslege, Oslo
Eira Viikari-Juntura, professor, Helsinki - Finland
Halfrid Waage, klinikksjef, Skien