Historisk arkiv

Historisk arkiv

Rapport om kreftrisiko blant offshoreansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Jeg tar kunnskapen om helseeffekter av farlig kjemikalieksponering i arbeidet meget alvorlig, og har allerede iverksatt en rekke tiltak i denne sammenheng, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

- Jeg tar kunnskapen om helseeffekter av farlig kjemikalieksponering i arbeidet meget alvorlig, og har allerede iverksatt en rekke tiltak i denne sammenheng, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.   

Kreftregisteret legger tirsdag frem rapport om kreftrisiko blant ansatte i norsk offshorevirksomhet. Beregningene viser at den totale forekomsten av kreft blant offshorearbeiderne ikke avviker mye fra gjennomsnittsbefolkningen i Norge. Imidlertid ser man blant de mannlige offshoreansatte en forhøyet risiko for akutt myelogen leukemi og kreft i brysthinne. En mulig årsak til denne typen leukemi er eksponering for oljeprodukter som benzen. Asbest er den vanligste årsaken til kreft i brysthinne. Siden begge sykdommene kan være yrkesbetinget og siden eksponeringen blant deltakerne kan medvirke til utvikling av slik sykdom, anser Kreftregisteret det som sannsynlig at økningen er reell og har sammenheng med tidligere arbeidsforhold. Hvorvidt det skriver seg fra offshorearbeid eller annet tidligere arbeid, er det for tidlig å si. Kreftregisteret anbefaler videre forskning som kan belyse denne saken nærmere.

 - Antall tilfeller av disse kreftformene er lavt, men jeg tar likevel disse resultatene meget alvorlig. Regjeringen har sterkt fokus på helseeffekter av kjemisk eksponering i arbeidet i petroleumsvirksomheten og i arbeidslivet for øvrig. Jeg har bedt petroleumsnæringen om å legge frem en konkret handlingsplan for oppfølging på kjemikalieområdet i midten av januar, og jeg har varslet et møte med næringen om oppfølging av saken våren 2008, sier Bjarne Håkon Hanssen.

 Departementet har også bevilget betydelige midler til Forskningsrådet til forskning om helseeffekter av kjemikalieeksponering i petroleumsvirksomheten. Kreftregisterets rapport vil bli oversendt Forskningsrådet, slik at de blir kjent med resultatene og anbefalingene om videre forskning.