Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Øker innsatsen til samiske formål med 49 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2008 å øke bevilgningen til særskilte samiske formål med om lag 49 millioner kroner. Samlet innsats i 2008 blir om lag 753 millioner kroner. Sametingets budsjett øker med 36 millioner kroner.

– Det er viktig for regjeringen at samisk språk, kultur, nærings- og samfunnsliv har en sikker framtid i Norge. I dette budsjettforslaget har Regjeringen sørget for en betydelig vekst i bevilgninger til samiske formål. Av de tiltak som er blitt prioritert er jeg særlig godt fornøyd med forslaget om å etablere et verdiskapningsprogram for næringskombinasjoner i samiske strøk. Med denne satsingen håper Regjeringen å bidra til innovasjon og nyskapning innen ulike samiske næringer, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.  

Bevilgninger til Sametinget gis over flere departementers budsjett. Sametinget vil ifølge budsjettforslaget forvalte om lag 311 millioner kroner til samiske formål i 2008.

Over Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett foreslås bevilgningen til Sametinget økt med 27,3 millioner kroner i 2008, til 191,4 millioner kroner. Bevilgningsforslaget inkluderer 8,4 millioner kroner til inventar og utstyr i de deler av det nye vitenskapsbygget i Kautokeino som Sametinget skal benytte. Videre skal 5 millioner kroner av økningen dekke Snåsa kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommunes merutgifter i forbindelse med at forvaltningsområdet for samisk språk utvides til også å omfatte Snåsa kommune i 2008. Innlemmelsen av Snåsa kommune er et viktig tiltak for å styrke sørsamisk språk, sørsamisk får en status i lovverket på linje med lulesamisk og nordsamisk.

Regjeringen følger opp Soria Moria-erklæringen, og foreslår å bevilge 6,5 millioner kroner i 2008 for å etablere et verdiskapingsprogram for næringskombinasjoner i samiske strøk. Regjeringen foreslår å bevilge midlene til Sametinget, som vil få ansvaret for å administrere verdiskapningsprogrammet. Målsetningen med verdiskapningsprogrammet er å støtte tiltak som bidrar til utvikling av samisk næringsliv. Verdiskapningsprogrammet bør også omfatte en utvikling av samisk tradisjonelt håndverk (duodji) som næring.

Kultur- og kirkedepartementets budsjett til samiske kulturformål foreslås økt med 6,1 millioner kroner i 2008, til 53,5 millioner kroner. Bevilgningsforslaget omfatter driftsmidler til Øst-samisk museum i Neiden, som Sametinget har forvaltningsansvar for. Forslaget omfatter også midler til innkjøp av kunst ved Nordvestsamisk museumssiida (De Samiske Samlinger). Bevilgningen til samiske kulturformål er dermed økt med 21,4 millioner kroner over tre år.

I tillegg er det over kultur- og kirkedepartementets eget budsjett foreslått bevilget midler til to samiske kulturbygg. Til byggingen av nytt Østsamisk museum i Neiden foreslås det bevilget 9,7 millioner kroner. Dette byggeprosjektet ble igangsatt i 2007 og skal etter planen stå ferdig i 2008. Videre har regjeringen foreslått en bevilgning på 3 millioner kroner til prosjektering av utvidelse og ombygging av Àja Samisk Senter i Kåfjord.

De samiske avisene som mottar pressestøtte over Kultur- og kirkedepartementets budsjett, er fådagersaviser. Økt utgivelseshyppighet vil bidra til å styrke avisenes funksjon som informasjonskilder og debattfora i det samiske samfunnet. Regjeringen foreslår derfor at bevilgningen til tilskudd til samiske aviser over Kultur- og kirkedepartementets budsjett økes med 5 millioner kroner i 2008.

Regjeringen vil styrke Sametingets arbeid med samiske kulturminner og kulturmiljøer. Det foreslås derfor å øke bevilgningen til tilskudd til samisk kulturminnevernarbeid over Miljøverndepartementets budsjett med 1 million kroner i 2008, til 3 millioner kroner.

Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med ivaretakelsen av tradisjonell samisk kunnskap i Norge og foreslår en bevilgning på 1,3 millioner kroner til formålet i 2008. Det er også foreslått økte bevilgninger til Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter og Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift.    

  

Oversikt over bevilgninger til samiske formål (1000 kr):

 

Bevilgning 2008

Utenriksdepartementet

1)

Kunnskapsdepartementet

249 526

Justis- og politidepartementet

2)

Kultur- og kirkedepartementet

86 480

Kommunal- og regionaldepartementet

2 100

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

210 100

Helse- og omsorgsdepartementet

40 500

Landbruks- og matdepartementet

156 100

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 

Miljøverndepartementet

3 000

Samlet bevilgning

747 806

Samefolkets fond

4 700

Sum

752 506

1) Beløpet til samiske formål fordeles senere. 
2) Samlet bevilgning til samiske formål fordeles senere.

 

 

Til toppen