Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrker innsatsen for integrering og inkludering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen for integrering og inkludering med over 212 millioner kroner gjennom handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen 2008. Av disse går 70 millioner til bekjempelse av tvangsekteskap. Totalt foreslås det å bevilge mer enn 512 millioner kroner til handlingsplanen i 2008.

 
Handlingsplanen øker tilskuddene til norskopplæring og kompetanseoppbygging.

 

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen for integrering og inkludering med over 212 millioner kroner gjennom handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen 2008. Av disse går 70 millioner til bekjempelse av tvangsekteskap. Totalt foreslås det å bevilge mer enn 512 millioner kroner til handlingsplanen i 2008.

– Det er behov for en helhetlig satsing over flere år for å nå målet om at alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet. Gode norskkunnskaper er en forutsetning for aktiv deltagelse i samfunnet. Derfor viderefører og styrker vi innsatsen i handlingsplanen for 2008. Arbeidet mot tvangsekteskap er en viktig del av denne satsingen. Tvangsekteskap er ulovlig og et svært alvorlig overgrep for de som rammes. Alvoret i overgrepene tilsier den historiske satsingen vi nå gjør, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. 

Handlingsplanen for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i 2007 inneholdt til sammen tiltak for i overkant av 300 millioner kroner. Satsningene videreføres og styrkes i 2008 med over 212 millioner kroner, hvorav 70 millioner kroner er knyttet til tiltak mot tvangsekteskap. I tillegg til handlingsplanen foreslår Regjeringen å bevilge 18 mill. kroner til bekjempelse av kjønnslemlestelse.

 

Regjeringens akkumulerte styrkede innsats for integrering og inkludering

Tiltak

2006

2007

2008

Arbeid

 

212,0

219,0

Oppvekst, utdanning og språk

10,0

97,2

217,9

Likestilling

 

8,0

96,0

Deltakelse

 

13,0

17,8

Utvidet målgruppe for integreringstilskuddet

100,0

100,0

100,0

Sum

110

430,2

650,7

De fire innsatsområdene fra handlingsplanen i 2007: Arbeid, oppvekst, utdanning og språk, likestilling og deltakelse videreføres. I 2008 prioriteres tiltak innenfor norskopplæringen, arbeidet mot tvangsekteskap og gratis kjernetid for fire- og femåringer i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

 

Handlingsplan for integrering og inkludering - styrking 2008

Tiltak

Mill. kroner

Styrking av opplæring i norsk- og samfunnskunnskap

95,0

Kvalitetsheving av opplæring i norsk- og samfunnskunnskap

5,0

Videreutvikling og styrking av Nasjonalt introduksjonsregister, samt forvaltning av norsktilskuddet

5,0

Etablere utdanningstilbud i introduksjonsordningen

2,0

Samarbeid med partene i arbeidslivet om økt rekruttering av personer med ikke-vestlige innvandrerbakgrunn

5,0

Språkløftet: Oppfølging av barn på grunnlag av språkkartlegging på helsestasjon

1,0

Gratis kjernetid i barnehage

23,5

Flere ressurser til skoler med mer enn 25 prosent minoritetsspråklige elever

1,0

Informasjons- og veiledningstiltak til nyankomne innvandrere

2,3

Forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer blant personer med innvandrerbakgrunn

2,5

Sum

142,3

 

Økt tilskudd til norskopplæring og kompetanseoppbygging

Gode kunnskaper i norsk er en forutsetning for deltagelse i samfunnet, ikke minst for at foreldre skal kunne følge opp sine barns skolegang. Tilfredsstillende økonomiske rammevilkår er nødvendig for å kunne tilby opplæring av høy kvalitet. Regjeringen foreslår å styrke norskopplæringen med 95 millioner kroner i 2008. Midlene gis som et basistilskudd til kommuner med mellom 4 og 150 personer i målgruppen for opplæring.

En evaluering av de økonomiske rammevilkårene for opplæringen vil foreligge høsten 2007, og innretningen av ordningen vil vurderes blant annet på bakgrunn av denne.

Mestring av norsk er en forutsetning for bred deltakelse i samfunnet, og ikke minst i arbeidslivet. Ledere og læreres kompetanse har stor betydning for kvaliteten på opplæringen og dermed deltakerens læringsutbytte. Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til kompetanseoppbygging for ledere og lærere i 2008.

  

Gratis kjernetid

Regjeringen styrker bevilgningen til gratis kjernetid med 23,5 millioner kroner. Til sammen foreslås det å bevilge 50 millioner kroner til gratis kjernetid i 2008.

– Å beherske norsk er en forutsetning for å lykkes i norsk skole. Vi styrker derfor tiltak for fire- og femåringer, som gratis kjernetid i Groruddalen og Søndre Nordstrand og oppfølging av barn med manglende språkutvikling og norskferdigheter, sier statsråden.

 

70 millioner til bekjempelse av tvangsekteskap i 2008

Regjeringen foreslår å bevilge 70 millioner for å følge opp 40 konkrete tiltak mot tvangsekteskap neste år.

Barne- og likestillingsdepartementet koordinerer arbeidet mot tvangsekteskap og oppfølgingen av den nye handlingsplanen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fått ansvar for flere større tiltak:

  • Etablere minoritetsrådgivere i videregående skoler som har en høy andel og mange elever med minoritetsbakgrunn - 30 millioner kroner.
  • Etablere integreringsattachéer for å styrke arbeidet mot tvangsekteskap ved utenriksstasjoner som ligger i områder med betydelig innvandring til Norge og forekomst av tvangsekteskap - 10 millioner kroner.
  • Mobilisere frivillige organisasjoner til arbeid mot tvangsekteskap - 10 millioner kroner.
     

På Barne- og likestillingsdepartementets budsjett:

  • Bedret botilbud for unge som kommer i konflikt med familien i slike saker – 20 millioner kroner.

Til toppen