Historisk arkiv

Tettere oppfølging skal få flere i jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Tett oppfølging har vist seg å være et sentralt virkemiddel for å få flere i jobb. Regjeringen foreslår nye arbeidsmarkedstiltak for personer som har vært lenge borte fra arbeidslivet eller som har særlige problemer med å skaffe arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Som en oppfølging av stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering sendes det nå ut på høring forslag om nye virkemidler for å få flere i jobb. Det foreslås å opprette et nytt oppfølgings- og formidlingstiltak for brukere som ikke har tilbud om dette i dag, og som har behov for mer oppfølging enn det Arbeids- og velferdsetaten hittil har kunnet tilby. Det foreslås også å opprette et nytt avklaringstiltak for å styrke arbeidet med å kartlegge brukernes behov for arbeidsrettet bistand. Et forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd er allerede igangsatt i fem forsøksfylker.

Nytt oppfølgings- og formidlingstiltak
Etter å ha vært ute av arbeidslivet vil mange arbeidssøkere ha behov for en form for individuell oppfølging både i forbindelse med formidling til jobb og for å mestre arbeidslivets krav etter ansettelse. Individuell oppfølging vil bl.a. bestå i bistand til å finne egnet arbeidsplass, eller bistand til tilrettelegging av arbeidet og arbeidssituasjonen. Individuell oppfølging kan kombineres med andre arbeidsrettede tiltak. Oppfølging kan også omfatte råd og veiledning til arbeidsgiver, og er viktig for å sikre at nyansatte forblir i jobb og ikke faller ut av arbeidslivet igjen etter kort tid.

 Oppretting av et nytt oppfølgings- og formidlingstiltak vil være et tillegg til og en utvidelse av den oppfølgingsinnsatsen som allerede foregår i Arbeids- og velferdsetaten. Målgruppen er personer som har et behov for bistand som går utover den bistand som etaten selv kan gi.

Nytt avklaringstiltak
Formålet med å opprette et nytt avklaringstiltak er å kunne tilby alle arbeidssøkere som har behov for det en grundig kartlegging av ressurser, muligheter og hindringer for å komme i arbeid. I dag er kjøp av avklaringstjenester forbeholdt sykmeldte og yrkeshemmede arbeidssøkere. Målet med avklaringsprosessen er å legge et godt grunnlag for valg av virkemidler som kan fremme overgang til arbeid.

Andre forslag
I regelverket for arbeidsmarkedsopplæringen blir det foreslått å utvide varigheten av opplæringsperioden, som i dag er på maksimum 10 måneder, med inntil seks måneder for arbeidssøkere med svak kompetanse og behov for praksisrettet opplæring. Ny maksimal opplæringsperiode ifølge forslaget blir dermed 16 måneder.

For arbeidsmarkedstiltaket ”Varig tilrettelagt arbeid” (VTA), som er innrettet mot personer som er innvilget eller ventes å få innvilget uførepensjon, foreslås det en omlegging av dagens finansieringsordning ved at arbeidstakers bostedskommune pålegges en egenandel som minst skal utgjøre 25 prosent av den statlige tilskuddssatsen. I dag betales egenandelen av kommunene som eier VTA-virksomhetene.

Høringsfristen er satt til 20.oktober 2007.  

 

Mer informasjon