Historisk arkiv

Endringer i arbeidsmiljøloven på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender på høring en rekke spørsmål om mulige endringer i arbeidsmiljøloven. Blant sakene er Holden-utvalgets utredning om skift/turnus og ufrivillig deltid, arbeidsmiljølovens ”70-årsregel” og bruk av konkurranseklausuler i arbeidslivet.

I høringsbrevet diskuteres også om Arbeidstilsynet skal få hjemmel til å håndheve arbeidsmiljølovens regler om kontroll og overvåking på arbeidsplassen, og om tilsynsmyndigheten skal få anledning til å ilegge overtredelsesgebyr når det oppdages brudd på lovverket.

– Dette er viktige saker for regjeringen. Vi prioriterer arbeidsmiljø, arbeidstakerrettigheter og tiltak mot sosial dumping høyt. Vi har derfor iverksatt flere utredninger på området, som vi nå sender på alminnelig tre måneders høring. Jeg vil legge fram et lovforslag for Stortinget til våren om endringer i arbeidsmiljøloven, og denne høringen er et ledd i dette arbeidet, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.


Spørsmålet om arbeidsmiljøloven forskjellsbehandler skiftarbeidere i industrien er behandlet i Holden-utvalgets innstilling, som nå sendes på høring.

Noen av sakene som sendes på høring er:

Skift/turnus og ufrivillig deltid

Arbeidstid for skift- og turnusarbeidere har vært et stridstema i mange år. Det er blant annet hevdet at loven forskjellsbehandler turnusarbeidere i helsesektoren og skiftarbeidere i industrien. Regjeringen nedsatte i fjor et offentlig utvalg som ble bedt om å se på denne problemstillingen med ”nye øyne”, samt å se på forholdet mellom skift/turnus og ufrivillig deltid. Utvalgets leder Steinar Holden overleverte utvalgets innstilling 3. oktober 2008. Utvalget foreslår blant annet en ordning med gradvis kompensasjon (nedsatt arbeidstid) etter hvor mye ubekvem arbeidstid den enkelte arbeidstaker faktisk har.

70-årsgrensen

Arbeidsmiljøloven har en regel som innebærer at stillingsvernet i praksis faller bort ved fylte 70 år. I ”seniormeldingen” varslet regjeringen at den ville se nærmere på denne bestemmelsen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utredet problemstillingen. Utredningen har vært fulgt av en referansegruppe, bestående av partene i arbeidslivet og andre interesseorganisasjoner. Utredningen drøfter om 70-årsgrensen i arbeidsmiljøloven bør holdes uendret eller endres til for eksempel 73 eller 75 år. Utredningen drøfter også om virksomhetenes mulighet til å fastsette særskilt lavere avgangsalder bør underlegges nærmere vilkår. 

Konkurranseklausuler

Det er ikke uvanlig i arbeidslivet med såkalte ”konkurranseklausuler”, dvs. avtalebestemmelser som begrenser arbeidstakeres adgang til å starte eller drive virksomhet av en viss art, eller ta ansettelse hos en annen arbeidsgiver som driver virksomhet av en viss art. Det finnes også andre typer konkurransebegrensende vilkår. Samtidig er dette et felt som er sparsomt regulert. Departementet har derfor bestilt en utredning om ”konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler” av advokatfirmaet Hjort. Utredningen inneholder lovforslag som tar sikte på å begrense adgangen til å benytte slike klausuler og krav til tidsbegrensning og vederlag til arbeidstaker dersom slike klausuler benyttes.  

Overtredelsesgebyr

En effektiv arbeidsmiljølovgivning krever at den blir håndhevet av tilsynsmyndighetene, og at reaksjoner ved brudd på loven gir tilstrekkelig insentiv til adferdsendring. Arbeidstilsynet har i dag myndighet til å gi pålegg om at forhold i strid med loven skal rettes. Tilsynet kan dessuten bestemme at det skal løpe en tvangsmulkt, eller at virksomheten må stanses til pålegget er oppfylt. Selv om disse reaksjonsmidlene ofte fungerer godt og etter sin hensikt, mener departementet at det bør vurderes om tilsynsmyndigheten også skal ha anledning til å ilegge overtredelsesgebyr når det oppdages brudd på lovverket. Dette vil i tilfelle være en ny sanksjonsmulighet som er et mer straffeliknende tiltak. 

Høringsfristen er 30. januar 2009.