Historisk arkiv

Krafttak for å kartlegge kjemikaliebruken i arbeidslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Vi tar nå et krafttak med en langsiktig satsing for å forebygge helseskader som skyldes kjemikaliebruk i arbeidslivet. En mer effektiv innsamling og systematisering av opplysninger om kjemikaliebruk i virksomhetene settes i gang umiddelbart, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

I første omgang skal det utvikles dataløsninger og iverksettes pilotprosjekter i fire bransjer, med sikte på å utvikle et hensiktsmessig elektronisk innrapporteringssystem. Etter pilotperioden skal alle data fra eksponeringsmålinger i norske virksomheter innrapporteres og systematiseres i eksponeringsdatabasen EXPO, som er lokalisert ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

I dag har virksomheter som bruker kjemikalier plikt til å foreta målinger hvis det ikke kan dokumenteres at bruken er fullt forsvarlig, men disse måledataene meldes ikke inn. Det betyr at de ikke gir en oversikt over kjemikaliebruken og heller ikke er til nytte for tilsynsmyndighetene og i forskningsøyemed.

Det nye systemet vil derfor være et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidsmiljømyndighetenes tilsynsarbeid, og for det forebyggende arbeidet som virksomhetene og partene i arbeidslivet gjør på dette feltet. Systemet skal utformes slik at hver enkelt virksomhet får tilgang til et område hvor egne data er lagret, og med mulighet til å kunne hente fram rapporter om kjemikaliebruk og eksponeringsnivåer i egen virksomhet. Databasen vil også utgjøre en viktig kilde for Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved STAMI, som skal bidra til å gjøre denne kunnskapen kjent og utnyttbar.

– Å få en bedre oversikt over kjemikaliebruken i arbeidslivet vil være et viktig bidrag til å forebygge sykdom og helseskader. Vi har derfor satt av 4,2 millioner kroner, slik at dette viktige prosjektet kan startes opp umiddelbart, sier statsråden.

Departementet følger med dette opp anbefalingene i en fersk rapport fra en arbeidsgruppe som har utredet muligheter for å få bedre oversikt over kjemisk eksponering i arbeidslivet. Arbeidsgruppen har bestått av representanter for Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, og gruppens arbeid og anbefalinger er forankret i en referansegruppe bestående av partene i arbeidslivet, utvalgte bransjer og øvrige berørte parter.