Historisk arkiv

Legger til rette for næringsutvikling og verdiskapning i samiske områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– I samiske områder og i samisk kultur er bruken av naturen, naturressursene og landskapet sentral. Verdiskapningsprogrammet for næringskombinasjoner er et viktig tiltak for å skape ny næringsvirksomhet basert på samiske tradisjoner, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Regjeringen har i 2008 satt av 6,5 millioner kroner til et verdiskapingsprogram for næringskombinasjoner. Programmet omfatter blant annet samisk reiselivsutvikling.

– Målet er å fremme levedyktige virksomheter, og bidra til en bærekraftig utvikling i samiske samfunn. Vi ønsker å diskutere med Sametinget blant annet strategier for utvikling av utmarksnæringer i samiske strøk og bedring av rammebetingelsene for duodjinæringen (samisk håndverk), sier Hanssen.

En viktig del av næringsstrukturen i samiske områder er basert på produksjon innenfor jordbruk, fiske, reindrift, utmarksvirksomhet, duodji. Kombinasjoner av disse har dannet grunnlag for bosetting og sysselsetting.  

– Kombinasjoner av både tradisjonelle og nye  næringer gir muligheter for bedre utnyttelse av ressursene, jevn inntekt og muligheter for inntektsøkninger, sier arbeids- og inkluderingsministeren

I reindriftspolitikken vil gjennomføringen av den nye reindriftsloven ha høy prioritet i tiden framover. Utforming av bruksregler vil være viktig. For å sikre en fremtidig livskraftig reindrift er det behov for en bedre sikring av reindriftens arealer. Dette gjelder særlig de arealene som er nødvendige for en bærekraftig reindrift. Det vil derfor fortsatt arbeides aktivt med arealspørsmål i forhold til reindriftsnæringen. For å styrke denne innsatsen er det satt i gang et interdepartementalt samarbeid med sikte på bl.a. å få en større grad av helhetstenkning i arealforvaltningen.

I mange samiske distrikter er fiske av stor betydning, og da ofte i kombinasjon med andre næringer. Det samiske fisket er i det alt vesentlige et fjord- og kystfiske. På bakgrunn av fiskets sentrale betydning for det materielle grunnlaget for samisk kultur, omfattes en rekke fiskerispørsmål av konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og regjeringen. Det viktigste samepolitiske spørsmål på marin sektor vil være oppfølging av innstillingen fra Kystfiskeutvalget for Finnmark.