Historisk arkiv

Nøkkeltall – arbeidsinnvandring til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

I januar 2008 hadde om lag 77 000 utlendinger tillatelse til arbeid i Norge. Brorparten er gitt til EU-borgere. Kun 10 prosent er gitt til borgere utenfor EØS-området (såkalte tredjeland).

 

Sterk vekst

Siden 2004 har det vært en sterk vekst i arbeidsinnvandringen til Norge. De fleste arbeidsinnvandrerne har kommet fra de nye EU-landene, særlig Polen. Mye av arbeidsinnvandringen er av kort varighet.

8 av 10 arbeidsinnvandrere er menn. De fleste er under 40 år. Arbeidsinnvandrere er særlig brukt i bygg- og anlegg, i industrien og som sesongarbeidskraft i landbruket.

Arbeidstillatelser til personer utenfor EØS har også økt.  Det gjelder særlig tillatelser til faglærte og spesialister. Siden 2000 har antall tillatelser til faglærte økt fra noe over 500 tillatelser i 2000 til om lag 2900 tillatelser i 2007. I tillegg ble det gitt 1800 sesongtillatelser i 2007 til tredjelandsborgere. Dette er likevel et lavt antall sammenliknet med EØS-borgere.

 

Omfanget av arbeidsinnvandringen

Det foreligger ikke nøyaktige tall for omfanget av arbeidsinnvandringen. Statistikken over arbeidstillatelser gir ikke et fullgodt bilde. Det skyldes at en del arbeidsinnvandrere ikke trenger arbeidstillatelse. En del av tillatelsene som blir gitt blir dessuten ikke brukt. Disse problemene gjelder særlig arbeidsinnvandring av kort varighet.

I stortingsmeldingen er det gjort et anslag for antall arbeidsinnvandrere med opphold i landet i slutten av 2006. Antallet anslås til om lag 110 000 personer. Av disse var 60 000 på opphold av varighet over 6 måneder og 50 000 på opphold under 6 måneder.

 

Antall førstegangsinnflyttinger blant ikke-nordiske borgere etter innvandringsgrunn og innflyttingsår. 1990-2006.
Figur 1. Antall førstegangsinnflyttinger blant ikke-nordiske borgere etter innvandringsgrunn og innflyttingsår. 1990-2006. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
(Klikk på bildet for større versjon.)

 

 

Antall gyldige tillatelser for arbeid etter landbakgrunn. 1. januar 2003 – 1. januar 2008.
Figur 2. Antall gyldige tillatelser for arbeid etter landbakgrunn. 1. januar 2003 – 1. januar 2008. Merknad: Gamle EØS/EFTA-land er de landene som var omfattet av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen inntil 2004. Nye EU-land er de 12 landene som deretter har kommet med. Nordiske borgere trenger ikke arbeidstillatelse og er følgelig ikke inkludert. Kilde: Utlendingsdirektoratet.
(Klikk på bildet for større versjon.)

Last ned figurer i Excel-format

 

Alle pressemeldinger om Stortingsmelding nr. 18 (2007-08) Arbeidsinnvandring:

Se også: