Forsiden

Historisk arkiv

710 millioner til NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

710 millioner i økt driftsbudsjett, forenklinger av dagpengebehandling, omfattende organisatoriske tiltak og økt styring og intern kontroll er hovedpunktene i stortingsproposisjonen om Arbeids- og velferdsetaten som regjeringen legger fram i dag.

– Vi må sikre at folk får ytelsene til rett tid. Med de tiltakene vi nå foreslår gjør vi NAV i stand til å oppfylle de mål som er satt og vi ruster etaten for en situasjon med økt arbeidslediget, sier statsråd Dag Terje Andersen.

Det siste året har måloppnåelse på sentrale områder vært for dårlig. Dette gjelder ytelsesbehandlingen, tilgjengelighet på telefon og oppfølgingen av personer som mottar helserelaterte ytelser.

– Med proposisjonen gis Stortinget en samlet og helhetlig gjennomgang av situasjonen i Arbeids- og velferdsetaten og de utfordringene etaten står overfor, sier statsråden.

Tiltakene som nå foreslås satt inn, kan deles i fire grupper:

 • utsatt gjennomføringstidspunkt for enkelte reformer,
 • endringer i regelverket som vil redusere saksbehandlingstiden,
 • organisatoriske tiltak og kompetansetiltak,
 • ressursmessig styrking av etaten.

 

Utsatt gjennomføringstidspunkt for enkelte reformer

 • Innføring av arbeidsavklaringspenger og retten til arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan utsettes til 1.mars 2010. Metodikken for arbeidsevnevurdering kan tas i bruk der det ligger til rette for det.

 

Endringer i regelverket som vil redusere saksbehandlingstiden

 • Det gis fullmakt til Arbeids- og velferdsdirektoratet om forenklet saksbehandling av dagpenger i tilfeller der det er fare for at saksbehandlingstiden blir for lang.
 • Perioden en kan motta tidsubegrenset uførestønad og rehabiliteringspenger i påvente av vedtak om uførepensjon forlenges.

 

Organisatoriske tiltak og kompetansetiltak

 • Gjennomgang av grensesnitt mellom de ulike forvaltningsnivåene med sikte på å foreta nødvendige forenklinger og forbedringer, herunder vurdering av områder der grensesnittet mellom NAV-kontor og forvaltningsenheter bør justeres.
 • Prosjekt med formål å avdekke og fjerne ineffektive rutiner og forenkle eksisterende rutiner.
 • Styrke opplæringsaktivitetene i forvaltningen.
 • Etablere et uavhengig testmiljø for IKT-drift for å øke stabiliteten i IKT-systemene for å sikre jevn saksproduksjon.
 • Legge til rette for effektive telefonløsninger og bedre elektroniske selvbetjeningsløsninger.

Disse tiltakene gjennomføres av Arbeids- og velferdsetaten.

 

Styrking av Arbeids- og velferdsetatens ressurser

Arbeids- og velferdsetatens driftsbevilgning foreslås styrket med i alt 710 mill. kroner. Styrkingen fordeles på følgende hovedkomponenter:

 • Om lag 430 mill. kroner av bevilgningen er nødvendig for at etaten samlet sett skal kunne opprettholde bemanningen ved inngangen til 2009 og dekke økte utgifter som følge av økt premiesats fra Statens pensjonskasse.
 • Om lag 80 mill. kroner til tiltak som skal bidra en mer sikker drift av IKT-systemene i etaten.
 • Om lag 200 mill. kroner for å kunne håndtere en forventet framtidig vekst i ledigheten.

I tillegg foreslås at departementet styrkes med 3 mill. kroner for å forsterke departementets kontroll og oppfølging av Arbeids- og velferdsetaten.

– Med disse tiltakene styrker vi gjennomføringen av NAV-reformen, en reform det er bred politisk enighet om, sier statsråd Dag Terje Andersen.

 

Nett-TV 
Pressekonferanse om Stortingsproposisjonen om Arbeids- og velferdsetaten på Nett-TV