Historisk arkiv

Åpner for deltidsarbeid for russiske grensependlere i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet endrer vilkårene for arbeidstillatelse for russiske grensependlere, slik at det kan gis tillatelse til deltidsarbeid.

-Dette er en oppfølging av forslag i arbeidsinnvandringsmeldinga og av Regjeringens nordområdestrategi, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

De nye reglene gjelder russiske borgere bosatt i Barentsregionen, som pendler til deltidsarbeid i Nordland, Troms eller Finnmark.  Denne type arbeidstillatelser vil gjøre det lettere for arbeidsgivere å skaffe arbeidskraft til stillinger som er av mindre omfang.  Den kan gi russere lettere tilgang til det norske arbeidsmarkedet enn de har i dag fordi de etter dagens regler bare kan få tillatelse til å arbeide i heltidsstillinger. Ordningen kan på denne måten bidra til å øke samhandlingen over grensen.

De nye reglene er et unntak fra hovedregelen, som sier at borgere fra land utenfor EØS-området bare kan få arbeidstillatelse dersom det dreier seg om heltidsarbeid. Til gjengjeld må søkeren være bosatt i Russland, ikke i Norge, og stillingsandelen kan ikke være høyere enn 80 prosent.  Tillatelsen kan gis dersom stillingen ikke kan dekkes på det innenlandske arbeidsmarkedet eller med arbeidskraft fra EØS-området. Lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted eller yrke.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. september 2009.

Russiske borgere kan også søke på andre typer arbeidstillatelser, som faglært eller spesialist, eller etter en egen hjemmel for ufaglært arbeidskraft fra Barentsregionen til arbeid i de tre nordligste fylker. For å få disse arbeidstillatelsene må arbeidstilbudet gjelde heltidsarbeid. I disse tilfelle får arbeidstakerne også oppholdstillatelse i Norge.