Historisk arkiv

Bedriftshelsetjeneste for flere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Det vil bidra til et bedre arbeidsmiljø og forebygge tidlig utstøting fra arbeidslivet at vi nå innfører bedriftshelsetjeneste i flere bransjer, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsetter nå nye krav om bedriftshelsetjeneste i åtte risikoutsatte bransjer. En ny obligatorisk godkjenningsordning skal samtidig sørge for at bedriftshelsetjenestene har den kvaliteten og kompetansen som er nødvendig for å bidra til godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og til å forebygge utstøting i virksomhetene. Ordningen trer i kraft 1. januar 2010.

Utvidelsen av dagens bransjeforskrift om bedriftshelsetjeneste i åtte nye bransjer omfatter helse- og sosialsektoren, undervisningsbransjen, fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning, vakttjenesten, frisørbransjen, kraft- og vannforsyning og teknoindustrien. Dette er risikoutsatte bransjer med store arbeidsmiljøutfordringer og belastinger, og som i stor grad preges av tidlig utstøting gjennom sykefravær og uførepensjonering.

Kvaliteten på bedriftshelsetjenestene i dag varierer. For å sikre fagligheten og kompetansen i ordningene, vil regjeringen derfor samtidig innføre en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten. Dette innebærer at alle virksomheter som har plikt til å ha bedriftshelsetjeneste, må knytte seg til en godkjent ordning. For å bli godkjent, må bedriftshelsetjenestene minst ha den tverrfaglige kompetanse og det volum vi mener er nødvendig for å bistå virksomhetene i arbeidet med god forebygging og inkludering. Godkjenningsordningen skal forvaltes av Arbeidstilsynet.

– For å oppnå det faglige løftet man ønsker for bedriftshelsetjenesten, skal myndighetene også prioritere enda høyere tilsyn og veiledning rettet mot virksomhetenes bruk av bedriftshelsetjenesten, og det skal stilles tydeligere krav til arbeidsgivers bruk av tjenestene. Slik skal bedriftshelsetjenesten bli et enda bedre virkemiddel for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier statsråden.

Den nye bransjeforskriften og godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2010. Virksomhetene og bedriftshelsetjenestene får dermed god tid til å forberede seg på de nye kravene.