Historisk arkiv

Ekstra forskningsmillion til sør- og lulesamisk språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forskningsrådets program for samisk forskning er økt med 1,179 millioner kroner. Pengene skal gå til forskning på sørsamisk og lulesamisk språk. – Vi trenger å øke kunnskapen om disse språkene for å sikre sterke og levedyktige språk i framtiden, sier statsråd Dag Terje Andersen.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet tildeler totalt 3,179 millioner kroner til program for samisk forskning II i 2009. Økningen på 1,179 millioner kroner fra 2008 skal gå til forskningsinnsats på sør- og lulesamisk språk, blant annet stipendiatstillinger på doktorgradsnivå.

– Regjeringens mål er å legge til rette for en trygg fremtid for de samiske språkene i Norge. Sør- og lulesamisk språk er minoritetsspråk også i samisk sammenheng, og er betegnet av UNESCO som sterkt truede språk. I forbindelse med innlemmingen av Tysfjord og Snåsa kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk er det også viktig at dette fører til en forsterket forskningsinnsats for sør- og lulesamisk språk, sier Dag Terje Andersen.

Det samiske programmet er videreført fra 2007 og har en varighet på ti år. Programmet dekker forskningsfeltene språk, litteratur, kulturuttrykk, demografi, levekår og livskvalitet, muntlige tradisjoner og tradisjonell kunnskap, barn og ungdom, ressurser og rettsforhold og den moderne samiske samfunnsbyggingen. Et viktig mål for programmet er å bidra til rekruttering og kompetanseutvikling, utvikle samisk som vitenskapsspråk og internasjonalisering. Det blir lagt vekt på formidling av forskning til den samiske befolkningen, også på samisk.

Styrkingen av språkforskningen må sees i sammenheng med handlingsplanen for samisk språk som legges fram i løpet av våren.