Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Enklere å kombinere arbeid og pleie- og omsorgsoppgaver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovendringer skal gi arbeidstakere bedre muligheter til å kombinere arbeid og pleie- og omsorgsoppgaver for voksne pårørende. Dette betyr en ny rett til permisjon i inntil ti dager, samt en utvidelse av tidsrom for pleiepenger ved pleie av pårørende i livets sluttfase.

Lovendringer skal gi arbeidstakere bedre muligheter til å kombinere arbeid og pleie- og omsorgsoppgaver for voksne pårørende. Dette betyr en ny rett til permisjon i inntil ti dager, samt en utvidelse av tidsrom for pleiepenger ved pleie av pårørende i livets sluttfase.
– Regjeringen ønsker å legge bedre til rette for at yrkesaktive kan ta seg av nære pårørende, samtidig som tilknytningen til arbeidslivet opprettholdes, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud.

Lovforslaget ble vedtatt i statsråd 11. desember.

Ny rett til ti dagers permisjon uten lønn hvert kalenderår for arbeidstakere for å gi nødvendig omsorg til foreldre og ektefelle/samboer, planlegges innført fra 1. juli 2010. Retten til permisjon gis også ved nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn over 18 år som arbeidstakeren har hatt omsorgen for.

– Dette er et viktig velferdspolitisk tiltak for dem det gjelder. Mange opplever at de kommer i skvis mellom jobb og omsorgsforpliktelser. I enkelte tariffavtaler er det bestemmelser om adgang til å ta permisjon ved viktige velferdsgrunner, men mange arbeidstakere er ikke omfattet av slike regler. Det er derfor viktig å lovfeste en slik rett til permisjon som sikrer en praktisk adgang til å ta fri for å yte omsorg, sier arbeidsministeren, og viser til at regjeringen med dette forslaget følger opp Soria Moria-erklæringen.

Lovendringene vil også gi rett til fortsatt pleiepenger og forhøyet hjelpestønad i en overgangsperiode på tre måneder etter at langvarig pleie av barn opphører fordi barnet dør.

I dag mister man retten til ytelse når pleiemottakeren dør. Den som har pleiet et sykt barn og mottatt ytelser fra folketrygden, vil da kunne oppleve plutselig å stå uten inntekt. Dette kan være særlig problematisk når pleieforholdet har vart lenge og med tilsvarende mindre tilknytning til arbeidslivet. I slike tilfeller vil man kunne trenge en periode med reorientering mot arbeid.

Regjeringen foreslår også å utvide retten til permisjon og pleiepenger ved pleie av nære pårørende i livets sluttfase, fra 20 til inntil 60 dager. Pleieytere vil ofte ønske mer tid og å være tilstede helt til pleiebehovet er avsluttet. Ofte oppleves 20 dager som for kort tid, og det vil normalt være usikkert hvor lenge pleiebehovet varer. Det kan gjøre det vanskelig å beregne uttak av permisjon og pleiepenger. En utvidelse til 60 dager vil i stor grad imøtekomme behov for mer tid og redusere tilfeller hvor usikkerhet om varigheten gjør seg gjeldende.

Lovforslaget:
Prop. 64 L (2009-2010) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (bedre muligheter for å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver)

 

 

Til toppen