Historisk arkiv

Historisk arkiv

Faglig løft for bedriftshelsetjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– En ny godkjenningsordning vil gjøre bedriftshelsetjenesten enda bedre som virkemiddel i arbeidet for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Kvaliteten på bedriftshelsetjenestene i dag varierer. For å sikre fagligheten og kompetansen i ordningene, innfører regjeringen derfor en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten.

Vilkårene for godkjenning er fastsatt i den nye forskriften om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Forskriften ble vedtatt 10. september, og godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2010.

Ordningen innebærer at alle virksomheter som har plikt til å ha bedriftshelsetjeneste, må benytte en godkjent ordning. For å bli godkjent, må bedriftshelsetjenestene minst ha den tverrfaglige kompetansen og det volumet som er nødvendig for å bistå virksomhetene i arbeidet med god forebygging og inkludering, sier statsråden.

Godkjenningsordningen skal forvaltes av Arbeidstilsynet.  

Fra 1. januar 2010 innfører regjeringen også krav om en utvidelse av bedriftshelseordningen i åtte nye bransjer. Disse er: Helse- og sosialsektoren, undervisningsbransjen, fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning, vakttjenester, frisørbransjen, kraft- og vannforsyning, samt tekoindustrien.

–Dette er risikoutsatte bransjer med store arbeidsmiljøutfordringer og belastninger, og som i stor grad preges av tidlig utstøting gjennom sykefravær og uførepensjonering. Derfor er det viktig å få på plass en god bedriftshelsetjenesteordning i disse bransjene, sier Dag Terje Andersen. 

Se Arbeidstilsynets nettsider for mer informasjon om den nye bedriftshelsetjenesteordningen.